PAGALBOSTEL

NAUJIENL-TXT

Informuojame, kad paraiškas alkoholio produktų ir tabako gaminių didmeninės prekybos ir gamybos licencijoms bei leidimams pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį įsigyti, galite teikti elektroniniu būdu, Elektroninių valdžios vartų portalepaslaugos.lt

 

  • Reikia licencijos ?
  • Nerūkai - sutaupai
  • Apklausos apie dep veiklą
  • Mitai - narkotikai
  • mitai - alko
  • tabakas
Previous Next

 

Apie Departamentą

Neįgaliesiems

Mieli svetainės lankytojai,

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – Departamentas) patikėta labai svarbi misija – dalyvauti formuojant valstybės politiką narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos srityse, organizuoti ir koordinuoti jos įgyvendinimą.
 
Tiek alkoholis, tiek tabakas yra medžiagos, sukeliančios priklausomybę. Visuotinai pripažinta, kad jų vartojimas daro žalą individui ir visai visuomenei. Būtent todėl, prekyba šiomis medžiagomis, jų gamyba ir reklama yra griežtai reglamentuota, o už pažeidimus numatytos griežtos sankcijos. Departamentas pagal kompetenciją vykdo priežiūrą, kaip ūkio subjektai laikosi teisės aktų ir, visų pirma, siekia mažinti šioje srityje padaromų pažeidimų skaičių tam, kad  svarbiausi visuomenės interesai būtų apsaugoti. Vienas didžiausių šiandienos iššūkių yra informacinių technologijų plėtra prekybos sektoriuje, kurį sprendžiant būtina suderinti valstybės interesą tinkamai prižiūrėti alkoholio, tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių apyvartą ir tobulėjančias verslo technologijas. 
  
 
Įvairiuose teisėtuose pramoniniuose ir farmaciniuose procesuose naudojama daugybė cheminių medžiagų. Paprastai šiomis cheminėmis medžiagomis prekiaujama pasaulinėse ir regioninėse rinkose teisėtais tikslais, tačiau kai kurios iš jų gali būti  panaudotos neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai. Departamento tikslas – užtikrinti, kad įmonės, užsiimančios šia veikla, tinkamai įgyvendintų tam tikrus savo įsipareigojimus. Dar daugiau dėmesio skiriama aukštam bendradarbiavimo lygiui su verslo atstovais, rengiant mokymus ir tokiu būdu didinant ūkio subjektų supratimą apie cheminių medžiagų patekimo iš legalios apyvartos į nelegalią pavojus ir teisinius stebėsenos reikalavimus.
 
Ne paslaptis, kad šiandieninė narkotikų kontrolės politika išgyvena dinamišką permainų laikotarpį – subalansuota šios srities politika dabar suprantama kaip narkotikų paklausos mažinimo aspekto persvara, ypač akcentuotinos ilgalaikės ir tęstinės psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos priemonės, psichosocialinės reabilitacijos paslaugų teikimas. Prioritetas teiktinas pagarbos žmogaus teisių aspektui, kokybiškų ir visiems prieinamų sveikatos ir socialinių paslaugų teikimui, nediskriminavimo ir lygiateisiškumo principų užtikrinimui. Šių tikslų tikimasi pasiekti glaudaus tarpinstitucinio ir tarptautinio bendradarbiavimo dėka. Lietuva kartu su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis siekia sukurti efektyvią naujų psichoaktyviųjų medžiagų stebėsenos ir kontrolės sistemą, užtikrinti minimalių paklausos mažinimo kokybės standartų įgyvendinimą, rasti būdų kovoti su nelegaliu psichoaktyviųjų medžiagų platinimu internete, tęsti ir tobulinti žalos mažinimo priemonių įgyvendinimą.
 
Psichoaktyviųjų medžiagų paklausos ir pasiūlos  problemos neįmanoma išspęsti įprastais būdais. Privaloma keisti visuomenės elgesį, požiūrį, šalinti priežastis ir tai reikia daryti organizuotai, sistemingai, derinant siekius ir galimybes. Vykdyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją  yra visų piliečių pareiga ir vienas iš svarbiausių valstybės ir savivaldybių uždavinių. Kitas svarbus aspektas – pilietinės visuomenės dalyvavimas psichoaktyviųjų medžiagų paklausos ir pasiūlos  problemų sprendimų paieškose ir  priėmime. Smagu pasidžiaugti, kad nevyriausybinių organizacijų veikla būtent ir nukreipta palydėti, padrąsinti, įgalinti jauną žmogų, suteikti jam erdvės įgyvendinti savo idėjas. Dar daugiau,  nevyriausybinių organizacijų veikla padeda komunikuoti ir bendradarbiauti su kitais sektoriais, siekiant socialinių problemų paviešinimo ir jų sprendimo būdų paieškų, skatinant jaunimo iniciatyvas ir pilietiškumo ugdymą.
 
Bendaradrbiavimas su visais sektoriais - vienas iš svarbiausių Departamento tikslų ir siekių. Veikdami vieni šiose srityje, negalime tikėtis pačių efektyviausių rezultatų. 
 
Tikimės, kad šioje svetainėje pateikiama informacija bus naudinga kiekvienam lankytojui.
 


Kviečiu visus Jus susipažinti su Departamento veiklos ataskaita bei strateginiais mūsų veiklos planavimo dokumentais.

Tikimės, kad šioje svetainėje pateikiama informacija bus naudinga kiekvienam lankytojui.

 

Departamento veiklos tikslai ir funkcijos

 

 

1. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento veiklos tikslai:

 

1.1. dalyvauti formuojant valstybės politiką narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir narkomanijos prevencijos srityse;

1.2. pagal kompetenciją organizuoti valstybės politikos narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir narkomanijos prevencijos srityse įgyvendinimą ir ją įgyvendinti.

 

2. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, siekdamas įgyvendinti šių nuostatų 1.1 punkte nustatytą veiklos tikslą, atlieka šias funkcijas:

 

2.1. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl teisės aktų narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir narkomanijos prevencijos srityse projektų rengimo;

2.2. dalyvauja rengiant valstybines alkoholio, tabako, narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programas, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

2.3. derina teisės aktų narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir narkomanijos prevencijos srityse projektus;

2.4. atlieka tikslines analizes, apibendrinant pasiūlymų dėl sprendimų narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir narkomanijos prevencijos srityse projektų rengimo realizavimo rezultatus;

2.5. analizuoja narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir narkomanijos prevencijos būklę šalyje, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei išvadas ir pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;

2.6. pataria savivaldybių vykdomosioms institucijoms, kaip rengti ir įgyvendinti savivaldybių narkotikų, tabako ir (ar) alkoholio kontrolės programas;

2.7. pagal kompetenciją rengia ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, taip pat dalyvauja, kai Lietuvos Respublikos pozicijas rengia kitos valstybės institucijos ir įstaigos;

2.8. pagal kompetenciją užtikrina atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, tarptautinėse organizacijose;

2.9. dalyvauja Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro valdymo tarybos veikloje, atlieka Europos narkotikų ir narkomanijos informacinio tinklo (Reitox) nacionalinio centro funkcijas;

2.10. rengia tarptautinių sutarčių projektus, užtikrina tarptautinių sutarčių vykdymą Departamento koordinuojamose srityse.

 

3. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, siekdamas įgyvendinti šių nuostatų 1.2 punkte nustatytą veiklos tikslą, atlieka šias funkcijas:

 

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda ir panaikina tabako gaminių ir alkoholio produktų gamybos, didmeninės prekybos licencijas, licencijas verstis tabako auginimu, leidimus bei pažymėjimus ir atlieka kitus susijusius veiksmus;

3.2. išduoda vietos, kurioje vykdoma veikla, susijusi su antros ir (ar) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), registravimo pažymėjimus;

3.3. išduoda narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) importo, eksporto leidimus;

3.4. vykdo veiklos, susijusios su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimą;

3.5. atlieka dokumentų, pateiktų licencijoms, leidimams ir pažymėjimams gauti, ekspertizę;

3.6. kontroliuoja, kaip savivaldybių vykdomosios institucijos laikosi nustatytosios licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais išdavimo tvarkos;

3.7. analizuoja narkotinių ir psichotropinių medžiagų paklausos ir pasiūlos mažinimo, šių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės priemonių įgyvendinimą ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka siūlo jų tobulinimo kryptis;

3.8. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka institucijų, vykdančių narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), tabako ir alkoholio valstybinę kontrolę, veiksmų priežiūros ir koordinavimo funkcijas;

3.9. koordinuoja ataskaitų, kaip Lietuvos Respublika vykdo tarptautinius įsipareigojimus narkotinių ir psichotropinių medžiagų paklausos ir pasiūlos mažinimo, šių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės srityse, rengimą, rengia ir teikia šias ataskaitas Europos Sąjungos institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms;

3.10. įgyvendina tarptautinius projektus, susijusius su narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos sritimis: vykdo informacines kampanijas, rengia informacinę, analitinę ir metodinę medžiagą, organizuoja ir vykdo tarptautines konferencijas ir kvalifikacijos tobulinimo kursus;

3.11. įgyvendina narkotinių ir psichotropinių medžiagų paklausos ir pasiūlos mažinimo priemones;

3.12. organizuoja mokslinius ir kitus tyrimus narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir narkomanijos prevencijos srityse;

3.13. rengia metodines rekomendacijas, susijusias su narkotinių ir psichotropinių medžiagų paklausos ir pasiūlos mažinimu;

3.14. atlikdama planinius ir neplaninius patikrinimus, kontroliuoja, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys laikosi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo, Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų tabako ir alkoholio kontrolės klausimais;

3.15. kontroliuoja, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys laikosi nustatytosios tabako gaminių, alkoholio produktų gamybos, prekybos, licencijavimo tvarkos;

3.16. kontroliuoja, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, susijusių su alkoholio ir tabako reklamos draudimu ir ribojimu;

3.17. kontroliuoja, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, susijusių su alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių pardavimo ribojimu;

3.18. savo kompetencijos klausimais konsultuoja ūkio subjektus, kurių veiklos priežiūra ar kontrolė yra priskirta Departamento kompetencijai, teikia metodinę pagalbą dėl tinkamo teisės aktuose nustatytų reikalavimų laikymosi;

3.19. pagal kompetenciją nagrinėja juridinių, fizinių asmenų ir fizinių asmenų grupių pateiktus pranešimus, prašymus ir skundus;

3.20. vykdo teisėtos veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), kontrolę;

3.21. tvirtina pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijas;

3.22. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako ir alkoholio vartojimu, stebėseną ir teikia su šia veikla susijusius duomenis (informaciją) suinteresuotiems asmenims;

3.23. organizuoja ir vykdo naujų psichoaktyvių medžiagų stebėseną pagal Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus;

3.24. organizuoja naujų psichoaktyvių medžiagų rizikos vertinimą ir teikia Sveikatos apsaugos ministerijai pasiūlymus dėl kontrolės priemonių taikymo;

3.25. informuoja visuomenę apie savo veiklą.

 

4. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, gavęs valstybės institucijų prašymus, teikia joms informaciją ir duomenis savo kompetencijos klausimais, taip pat atlieka ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų nustatytas funkcijas.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 245 „Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento administracijos struktūros patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 28-1332) >>> pilnas tekstas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 244 „Dėl Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo ir Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 28-1331) >>> pilnas tekstas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1863 „Dėl Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės reorganizavimo“ (Žin., 2011, Nr. Nr.2-42) >>> pilnas tekstas

 

 

Už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje skelbiamos informacijos teikimą skyriuje „Apie Departamentą“ atsakinga Stebėsenos ir analizės skyriaus vyr. specialistas Jonas Žala tel.  8 7066 80 64,  el. paštas

RENGINIU-KALENDORIUS
August  2021
M T W T F S S
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31        
RENGINIU-KALENDORIUS-APACIA
NAUJIENOS

NTAKD Naujienlaiškis, Nr. 12 2015 gruodžio mėn.

archyvas >>

 

Sieki euforijos - rinkis teisingai

 

Virš įtakos

Nepralošk savo gyvenimo

Vaikai seka tėvų pavyzdžiu

 

APKLAUSA

Ar pasitikite Departamento kibernetinėje erdvėje teikiamomis paslaugomis?

Taip - 55.5%
Ne - 44.5%
NUORODOS