PAGALBOSTEL

NAUJIENL-TXT

Informuojame, kad paraiškas alkoholio produktų ir tabako gaminių didmeninės prekybos ir gamybos licencijoms bei leidimams pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį įsigyti, galite teikti elektroniniu būdu, Elektroninių valdžios vartų portalepaslaugos.lt

 

 • Reikia licencijos ?
 • Nerūkai - sutaupai
 • Apklausos apie dep veiklą
 • Mitai - narkotikai
 • mitai - alko
 • tabakas
Previous Next

 

Klausimai

Neįgaliesiems

Dažniausiai užduodami klausimai susiję su psichoaktyviųjų medžiagų kontrole

ALKOHOLIO KONTROLĖ

Reklama

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikoje draudžiama išorinė alkoholio reklama, išskyrus alaus, alaus mišinių su nealkoholiniais gėrimais bei natūralios fermentacijos vyno ir sidro išorinę reklamą.

Alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. 5 d. numato, kad alaus, alaus mišinių su nealkoholiniais gėrimais bei natūralios fermentacijos vyno ir sidro išorinėje reklamoje (išskyrus tuos atvejus, kai išorinėje reklamoje pateikiami tik alkoholinius gėrimus gaminančių arba jais prekiaujančių įmonių pavadinimai ir (ar) jų prekių ženklai) turi būti įspėjamasis tekstas apie žalingą alkoholio poveikį sveikatai. Šio teksto formą, turinį ir jo vietą reklamoje nustato Sveikatos apsaugos ministerija.

Įspėjamojo teksto apie žalingą alkoholio poveikį sveikatai („Vartodami alkoholį, rizikuojate savo sveikata, šeimos ir visuomenės gerove“) forma patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministerijos 1997-10-13 įsakymu Nr. 545 „Dėl įspėjamojo teksto apie alkoholio žalą sveikatai ant išorinių reklamos priemonių“. Tekstas turi būti spausdinamas reklamos viršuje įprastiniu knyginiu TimesLt arba HelveticaLt šriftu, juoda spalva baltame fone, valstybine kalba. Tekstui turi būti skiriama ne mažiau kaip 20 procentų bendro išorinei reklamai skirto ploto ir 2/3 bendro įspėjamajam užrašui skirto ploto.
Remiantis Lietuvos Respublikoje šiuo metu galiojančiais teisės aktais, prekybos centrų informacinių leidinių viršeliuose bei vidiniuose puslapiuose alkoholio reklama yra leidžiama tiek, kiek ji nepažeidžia nustatytų alkoholinių gėrimų reklamai taikomų turinio reikalavimų.

Reklamos įstatymo 2 str. 3 d. išorinę reklamą apibrėžia kaip reklamą, kurios pateikimo priemonės yra ne patalpose. Šioms pateikimo priemonėms priskiriamos įvairios specialios (stendai, skydai, stulpai, vitrinos, iškabos ir pan.) ir pritaikytos (pastatų sienos, stogai, laikinieji statiniai, transporto priemonės, oro balionai ir pan.) reklamos pateikimo priemonės. Jei tokia alkoholinių gėrimų reklama patektų ant išorinių reklamos priemonių ji galimai pažeistų Alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. 4 d., 5 d. Jei prekybos centro informacinis reklaminis leidinys nėra talpinamas išvardintose ar panašiose vietose, remiantis Lietuvos Respublikoje šiuo metu galiojančiais teisės aktais, pažeidimo nustatymui pagrindo nėra.
Ne. Alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. 2 d. 1 p. aiškiai apibrėžiama, kad alkoholio reklama laikraščių ir jų savarankiškų priedų, žurnalų bei knygų išorinėse viršelių pusėse yra draudžiama.
Alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. 2 d. 7 p. numato, kad alkoholio reklama draudžiama visuomeninio transporto priemonių viduje ir išorėje.
Remiantis Alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. 2 d. 3 p., Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo transliuotojų ir retransliuotojų transliuojamose radijo programose nuo 6 valandos iki 23 valandos (išskyrus tiesiogiai ir ištisai transliuojamus ar retransliuojamus tarptautinius meno, kultūros ar sporto renginius) alkoholio reklama yra draudžiama.Alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. 2 d. 1 p. taip pat nurodo, kad alkoholio reklama draudžiama vaikams ir paaugliams skirtose radijo programose.
Alkoholio reklamai internete taikomi visi Alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. 1 d. numatyti reklamos turinio ribojimai. Tai reiškia, kad alkoholio reklamoje, kuri talpinama internete, negali dalyvauti asmenys iki 18 metų bei sportininkai, gydytojai, politikai, meno ir mokslo įžymybės, kiti garsūs visuomenės veikėjai, ar būti naudojamas jų asmuo, vardas. Reklama negali sieti alkoholio vartojimo su fizinės būklės pagerėjimu, vairavimu, psichinės veiklos pagerėjimu, asmeninių problemų sprendimu, stimuliuojančiomis, raminančiomis ir kitomis gydomosiomis savybėmis, socialine sėkme, padidintu seksualiniu aktyvumu, palankiai vaizduojanti nesaikingą alkoholinių gėrimų vartojimą ar neigiamai atsiliepianti apie abstinenciją ir saikingumą. Alkoholio reklama taip pat negali pateikti didesnės tūrinės etilo alkoholio koncentracijos kaip alkoholinio gėrimo privalumo, ar pateikti kitokią neteisingą ir (ar) klaidinančią informaciją apie alkoholinius gėrimus.

Reikalavimai veiklai

Tam, kad įmonė galėtų nusipirkti alų iš gamintojo Lietuvoje, ji privalo įsigyti licenciją verstis didmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento. Licencija išvežimui nereikalinga.
Vadovaujantis Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ 3.43.2 punktu, valstybės rinkliava už minėtus veiksmus yra 258 Eur (po 86 Eur už kiekvieną papildomą įrašą: patikslinamas buveinės adresas, išbraukiamas sandėlio adresas, įrašomas naujas sandėlio adresas).
Vadovaujantis LR rinkliavų įstatymo 6 str. 1 d. 22 p., už licencijos, kai keičiasi rekvizitai nepriklausantys nuo ūkio subjekto, patikslinimą, valstybės rinkliava neimama. 
Alkoholio produktų gamybos ir realizavimo ataskaitas įmonės, turinčios alkoholio produktų gamybos licencijas, privalo pateikti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui ir Žemės ūkio ministerijai ne vėliau kaip iki kito mėnesio 20 dienos. Jeigu įmonė tam tikrą mėnesį alkoholio produktų negamino, pateikiamoje ataskaitoje atitinkamose skiltyse nurodomi nuliai.
Negali. Licencijos verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti išduodamos tik Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms ir užsienio juridinių asmenų, pagal užsienio valstybės įstatymus turinčių teisę verstis ūkine komercine veikla, filialams. 
 Importas – alkoholinių gėrimų įvežimas į Lietuvos Respubliką iš kitų valstybių, išskyrus Europos ekonominės erdvės valstybes ir Turkiją.

Įvežimas – alkoholinių gėrimų įvežimas į Lietuvos Respubliką iš Europos ekonominės erdvės valstybių ir Turkijos.
Licencijų importuoti degtinę nėra, tačiau tam, kad galėtų laikyti ir prekiauti importuota degtine Lietuvoje nepažeisdama Alkoholio kontrolės įstatymo, įmonė privalo įsigyti licenciją verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais arba licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.
Remiantis Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 2 d. ir 3 d. juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams bei atstovybėms laikyti ir gabenti alkoholio produktus Lietuvos Respublikoje draudžiama, neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos alkoholio produktų gamybos, importo, didmeninės ar mažmeninės prekybos licencijos, išskyrus tuos atvejus, kai juridiniai asmenys, užsienio juridinių asmenų filialai bei atstovybės, alkoholinius gėrimus įsigyja reprezentacinėms reikmėms, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
Licencija verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais yra neterminuota.
Licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išduoda miesto ar rajono, kuriame vykdoma veikla, savivaldybės vykdomoji institucija.
Valstybės rinkliava už alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencijos išdavimą yra 724 Eur.


Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas informuoja, kad viešojo maitinimo įmonėje leidžiama vartoti tik joje įsigytus alkoholinius gėrimus. Tai nustatyta Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618, 6 punkto antrojoje pastraipoje. Todėl Departamentas ragina viešojo maitinimo įmonių klientus neprašyti, kad į šias įmones jiems būtų leista atsinešti alkoholinių gėrimų su savimi, o viešojo maitinimo įmonių vadovus ragina visuomet principingai atmesti tokio pobūdžio prašymus. Atkreipiame dėmesį, kad viešojo maitinimo įmonių vadovai ar jų atstovai, priėmę tokius klientų prašymus, rizikuoja netekti įmonės turimos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dėl to, kad leido klientams su savimi atsinešti alkoholinių gėrimų.
Įsigaliojusi Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 1 punkto redakcija nuo 2012 m. sausio 1 d. keičia prekybos alkoholiniais gėrimais tvarką stacionarių degalinių viešojo maitinimo vietose.Pagal Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatas, stacionariose degalinėse alkoholiniais gėrimais nuo 2012 m. sausio 1 d. leidžiama prekiauti vykdant tik mažmeninės prekybos veiklą. Departamento nuomone, tai reiškia, kad įmonė, turinti licenciją, išduotą degalinės viešojo maitinimo vietai (barui, kavinei ar pan.), turi laikytis mažmeninės prekybos įmonėms (parduotuvėms) taikomos alkoholinių gėrimų pardavimo tvarkos, nustatytos Alkoholio kontrolės įstatyme: alkoholinius gėrimus parduoti tik nuo 8 iki 22 valandos ir be teisės juos vartoti vietoje. Laikotarpiu nuo 22 valandos iki 8 valandos prekyba alkoholiniais gėrimais stacionariose degalinėse (ir parduotuvėje, ir bare) draudžiama imperatyviai bet kokiu pardavimo būdu – tiek išsinešant, tiek vartojant vietoje.
Vadovaujantis Alkoholio kontrolės įstatymo (toliau – Įstatymas) 18 straipsnio 3 dalies 12 punkto nuostatomis, nuo 2012 m. sausio 1 d. pasikeitė prekybos alkoholiniais gėrimais tvarka viešojo maitinimo vietose, t.y. uždrausta nuo 22 iki 8 valandos jose pardavinėti alkoholinius gėrimus išsinešimui.Departamento duomenimis, didžioji dalis po 22 valandos dirbančių įmonių alkoholinius gėrimus parduoda atidarydami butelius, skardines ir paduodami juos klientams. Klientų elgesys – net nenusirengia viršutinių drabužių, neprisėda prie stalo – leidžia numanyti, kad alkoholiniai gėrimai, kad ir atidarytoje pakuotėje, bus nedelsiant išnešami iš viešojo maitinimo vietos. O tai laikytina Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 12 punkto pažeidimu. Siekiant užtikrinti, kad alkoholiniai gėrimai tokiu būdu nebūtų išnešami iš viešojo maitinimo vietos, bet būtų vartojami vietoje kaip numatyta Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 12 punkte, Departamentas pataria alkoholinius gėrimus pardavinėti išpilstytus į bokalus, taures, stikliukus.
 
Parduodamas pilstomas alus išsinešimui – tai vartotojams skirtas alus ir jis privalo būti paženklintas (priklijuotas lipdukas-etiketė su prekės aprašymu). Alaus ženklinimo reikalavimai nustatyti Alaus apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento VII skyriuje „Prekinis pateikimas“, Lietuvos higienos normoje HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“ (su pakeitimais).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 183 straipsnio 2 dalies 1 punktu leidimo pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio nereikia ūkio subjektams, perkantiems per metus ne daugiau kaip 10 litrų nedenatūruoto etilo alkoholio iš įmonių, turinčių licencijas gaminti šiuos produktus ar licencijas verstis didmenine prekyba jais. Bendrovė, kuri jau pirko 10 litrų etilo alkoholio ir tais pačiais kalendoriniais metais norėtų įsigyti papildomą kiekį, turi gauti leidimą pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio.2015 m. lapkričio 1 d. įsigaliojus Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimams, bus leidžiama be leidimo per metus įsigyti iš viso tik 10 l etilo alkoholio, todėl, bendrovei, kuri šiais metais jau pirko 10 l, pageidaujant jo įsigyti po š. m. lapkričio 1 d., leidimas bus reikalingas bet kokiu atveju.

 
Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34¹ straipsnio 9 dalyje, nustatyta, kad licencijos verstis didmenine prekyba alkoholio produktais galiojimas gali būti sustabdytas, jeigu įmonė, turinti licenciją verstis didmenine prekyba alkoholio produktais, pateikia prašymą iš licencijos išbraukti didmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais sandėlį ir licencijoje nebelieka įrašytų sandėlių adresų.
Jeigu įmonė laikinai nevykdo licencijuojamos veiklos, gali pateikti Departamentui prašymą iš licencijos išbraukti didmeninės prekybos sandėlių adresus ir sustabdyti licencijos galiojimą.
Licencijos galiojimas sustabdomas laikotarpiui iki įmonė pateiks prašymą įrašyti į didmeninės prekybos licenciją naują didmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais sandėlį.
 
 

Nuo 2015 m. lapkričio 1 d. leidimas gali būti patikslintas, keičiant leidime nurodytą leidžiamą pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholio kiekį. Šiuo atveju, bendrovė Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui turėtų pateikti paraišką patikslinti jau turimą leidimą.

TABAKO KONTROLĖ

Tabako kontrolės įst. 19 str. 1 d. 3 p. numatyta, kad Lietuvos Respublikoje rūkyti (vartoti tabako gaminius) draudžiama bendrose gyvenamosiose, kitose bendro naudojimo patalpose, kuriose nerūkantieji gali būti priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru. Atsakomybė numatyta Administracinių teisės pažeidimų kodekse (ATPK 185¹ str.) ir pažeidėjui gresia įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 50 litų.

Namo laiptinė yra traktuojama kaip bendro naudojimo patalpa, todėl joje rūkyti draudžiama. Siūlome su kaimynais pasikalbėti ir informuoti juos apie galiojančius įstatymus ir galimas nuobaudas. Namo laiptinėse taip pat galima pakabinti šią informaciją pateikiančius įspėjimus bei mandagų prašymą neberūkyti. Jei su kaimynais nepavyksta susitarti gražiuoju, turite teisę su rašytiniu pareiškimu dėl rūkymo faktų išnagrinėjimo kreiptis į policijos komisariatą (http://www.policija.lt/?id=114).

Deja, buto balkonas yra privati buto savininko nuosavybė ir negali būti traktuojama kaip bendro naudojimo patalpa. Dėl šios priežasties anksčiau minėtais teisės aktais vadovautis negalime. Siūlome Jums apeliuoti į Jūsų kaimynų sąmoningumą ir geranoriškumą. Informuokite savo kaimynus apie Jūsų patiriamą diskomfortą. Taip pat mėginkite savo namo laiptinės skelbimų lentoje ar matomoje vietoje ant durų pakabinti informacinį lapelį apie rūkymo sukeliamus nepatogumus ir nepasitenkinimą tokiu elgesiu.

Atkreipkite dėmesį, kad balkonai ar terasos, kurie yra konstruktyviai susieti su keliems savininkams priklausančių patalpų išorinėmis sienomis, yra traktuojami kaip bendrojo naudojimo patalpos (pvz.: studentų bendrabučiai, naujos statybos namai ir kt.). Tokiu atveju Tabako kontrolės įst. 19 str. 1d. 3 p., draudžiantis rūkyti bendro naudojimo patalpose, galioja ir pažeidėjui gali būti skiriama administracinė nuobauda.
 Elektroninės cigaretės
Prekyba elektroninėmis cigaretėmis ir (ar) jų pildomosiomis talpyklomis nėra licencijuojama veikla, tačiau šiais gaminiais prekiaujantys ūkio subjektai privalo laikytis Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme numatytų prekybos, reklamos bei kitų apribojimų.
Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 16str. 1 d. numato, kad <...> Lietuvos Respublikoje draudžiama parduoti elektronines cigaretes ir pildomąsias talpyklas asmenims iki 18 metų <...>.Taigi, nuo 2015-05-01 pardavėjai neturi teisės parduoti elektroninių cigarečių ir (ar) jų pildomųjų talpyklų asmenims, jaunesniems negu aštuoniolika metų.
Kai kyla abejonių, kad asmuo yra jaunesnis negu 18 metų, elektroninių cigarečių ir pildomųjų talpyklų pardavėjai privalo iš perkančio asmens reikalauti pateikti asmens amžių liudijantį dokumentą. Jeigu toks asmuo nepateikia amžių liudijančio dokumento, pardavėjai privalo atsisakyti parduoti jam elektronines cigaretes ir (ar) pildomąsias talpyklas.
Įstatymo 162 str. 1 d. numato, kad <...> Lietuvos Respublikoje draudžiama vidaus ir tarpvalstybinė nuotolinė prekyba elektroninėmis cigaretėmis ir pildomosiomis talpyklomis <...>.Taigi, nuo 2015-05-01 nuotolinė prekyba elektroninėmis cigaretėmis ir jų pildomosios talpyklomis Lietuvos Respublikoje yra draudžiama (draudimas galioja ir tarpvalstybinei nuotolinei prekybai).
Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 171 str. 1 d. numatyta, kad <...> Lietuvos Respublikoje komerciniai pranešimai teikiant informacinės visuomenės paslaugas, spaudoje ir kituose spausdintiniuose leidiniuose, išskyrus leidinius, kurie skirti išimtinai prekybos elektroninėmis cigaretėmis ir pildomosiomis talpyklomis specialistams, ir leidinius, kurie yra spausdinami ir leidžiami trečiosiose šalyse, kuriose šie leidiniai nėra iš esmės skirti Europos Sąjungos rinkai, tiesioginės ar netiesioginės elektroninių cigarečių ir pildomųjų talpyklų reklamos tikslais yra draudžiami <...>.Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo171 str. 2 d. numatyta, kad <...>komerciniai pranešimai per radiją tiesioginės ar netiesioginės elektroninių cigarečių ir pildomųjų talpyklų reklamos tikslais yra draudžiami <...>.Įstatymo 171 str. 5 d. numatyta, kad <...> draudžiami su elektroninėmis cigaretėmis ir pildomosiomis talpyklomis susiję komerciniai audiovizualiniai pranešimai, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas <...>.Taigi, nuo 2015-05-01 tiesioginė ir netiesioginė elektroninių cigarečių ir jų pildomųjų talpyklų reklama (taip pat ir interneto svetainėse, radijo ir televizijos programose, spaudoje ir t. t.) yra draudžiama.
Reklamos įstatymo 2 str. 8 d. apibrėžia, jog <...> reklama – bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens ūkine komercine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis <...>.Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vertinimu, elektroninių cigarečių ir (ar) jų pildomųjų talpyklų reklama yra laikytina bet kokia skleidžiama informacija, kuria tiesiogiai ar netiesiogiai skatinama įsigyti ar vartoti šiuos gaminius.Reklaminė informacija gali būti pateikiama bet kokia forma (raštu, žodžiu, konkliudentiniais veiksmais) ir bet kokiomis priemonėmis (Pvz.: straipsnis interneto svetainėje ar socialiniame tinkle, vaizdo klipas, interneto svetainėje iššokantys reklaminiai langai ir t. t.), kurių paskirtis pritraukti potencialius pirkėjus įsigyti ir (ar) vartoti konkretaus gamintojo gaminius ar apskritai įsigyti (vartoti) elektronines cigaretes ir (ar) jų pildomąsias talpyklas.
Kiekvieną galimos elektroninių cigarečių ir (ar) jų pildomųjų talpyklų reklamos atvejį Departamentas vertins individualiai, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes. Jeigu ūkio subjektui kiltų abejonių dėl planuojamos platinti informacijos formos ar turinio leistinumo, siūlome konsultuotis su Departamentu.Užklausas galite siųsti elektroniniu paštu  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. arba skambinti konsultacijų telefonu 8 706 68094.Siekdami suteikti objektyvias konsultacijas, rekomenduojame užklausose pateikti kuo išsamesnį planuojamos platinti informacijos apie elektronines cigaretes ir (ar) jų pildomąsias talpyklas aprašymą (pvz.: užklausoje nurodyti kas planuoja skleisti informaciją apie elektronines cigaretes, kur ir kokia forma bus skleidžiama ši informacija, kuo tiksliau aprašyti planuojamos skleisti informacijos turinį, pateikti grafinių sprendinių maketus ir pan.).
Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo171 str. 3 d. numatyta, kad <...> draudžiamas bet kokio pobūdžio viešas ar privatus radijo programų rėmimas, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinantis naudoti elektronines cigaretes ir pildomąsias talpyklas <...>.Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo171 str. 4 d. numatyta, kad <...> draudžiamas bet kokio pobūdžio viešas ar privatus renginių, veiklos ar atskirų asmenų rėmimas, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinantis naudoti elektronines cigaretes ir pildomąsias talpyklas ir susijęs su keliomis Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėmis ar vykdomas keliose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse, ar turintis kitokį tarpvalstybinį poveikį <...>.
Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 16str. 2 d. numato, kad <...>Lietuvos Respublikoje draudžiama asmenims iki 18 metų rūkyti (vartoti) elektronines cigaretes ir turėti elektronines cigaretes ar pildomąsias talpyklas <...>.Taigi, nuo 2015-05-01 asmenims, jaunesniems negu 18 metų, yra draudžiama ne tik rūkyti (vartoti) elektronines cigaretes, tačiau draudžiama ir turėti elektronines cigaretes ar jų pildomąsias talpyklas.
Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 16str. 3 d. numato, kad <...> draudžiama nupirkti ar kitaip perduoti elektronines cigaretes ir pildomąsias talpyklas asmenims iki 18 metų <...>.Taigi, nuo 2015-05-01 pilnamečiai asmenys neturi teisės jokia forma perduoti (pvz.: padovanoti, nupirkti, paskolinti ir pan.) elektroninių cigarečių ar jų pildomųjų talpyklų asmenims, jaunesniems negu 18 metų.

BENDRI KLAUSIMAI

Remiantis Alkoholio kontrolės bei Tabako kontrolės įstatymais Lietuvos Respublikoje prekiauti alkoholiniais gėrimais bei tabako gaminiais draudžiama asmenims, jaunesniems kaip 18 metų. Šis draudimas galioja ištisus metus, tad priimti nepilnamečio darbuotojo negalite nei vasaros, nei kito sezono metu.
Elektroninėmis cigaretėmis Lietuvoje prekiauti nedraudžiama. Tačiau Pasaulio sveikatos organizacija (World Health Organization – WHO), tabako kontrolės organizacijos bei mokslininkai skatina visus vartotojus elgtis apdairiai ir susilaikyti nuo elektroninių cigarečių įsigijimo ir vartojimo, kadangi iki šiol nėra mokslinių tyrimų, patvirtinančių šio produkto saugą. Moksliškai nėra įrodyta, ar šis produktas išties gali padėti atsikratyti žalingo rūkymo įpročio.
Elektroninėms cigaretėms netaikomi įprastų tabako gaminių reklamos apribojimai. Dėl šios priežasties elektroninių cigarečių reklama, nepažeidžianti Reklamos įstatymo bei kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, yra nedraudžiama. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad elektroninių cigarečių reklama negali skatinti vartoti tabako gaminių.
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) informuoja, kad 2012 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo Alkoholio kontrolės įstatymo (toliau – Įstatymas) 34, 41 straipsnio pakeitimai:
 

 • Įstatymo 34 straipsnio 22 dalis numato, kad licencijos ir leidimo galiojimą panaikina juos išdavusi institucija;
 • Įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kreipimasis į teismą sustabdo Įstatymo 34 straipsnio 22 dalyje nurodytų institucijų nutarimų (sprendimų) dėl ekonominių sankcijų taikymo vykdymą;
 • Įstatymo 41 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad skundą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, mastą, atsakomybę lengvinančias ir kitas reikšmingas aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo ir protingumo principais, turi teisę nuspręsti, kad už teisės pažeidimus licencijos ar leidimo galiojimas nepanaikinamas, jeigu dėl tam tikrų reikšmingų aplinkybių ekonominė sankcija – licencijos ar leidimo galiojimo panaikinimas – būtų akivaizdžiai per didelė ir neproporcinga (neadekvati) padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisinga.
   

Atsižvelgus į nurodytą reglamentavimą, tuo atveju, jei savivaldybės vykdomoji institucija priima sprendimą panaikinti licencijos galiojimą ir sprendimas yra apskundžiamas, apskundimas sustabdo minėto sprendimo vykdymą, t.y. teisminių ginčių metu įmonė gali tęsti savo veiklą pagal turimą licenciją iki įsiteisės teismo priimtas sprendimas.
Rūkymas (tabako gaminių) vartojimas viešojo maitinimo įmonėse Lietuvos Respublikoje yra draudžiamas ir šiose įmonėse draudžiama įrengti rūkymo patalpas klientams. Tabako kontrolės įstatymo 19 str. 1 d. 5 p. nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje rūkyti (vartoti tabako gaminius) draudžiama restoranuose, kavinėse, baruose, kitose viešojo maitinimo įstaigose, klubuose, diskotekose, interneto kavinėse (interneto klubuose ir pan.), lošimo namuose (kazino), automatų ar bingo salonuose, kitose laisvalaikio praleidimo įstaigose, patalpose, kuriose vyksta sporto varžybos ar kiti renginiai, ir kitose žmonėms aptarnauti skirtose patalpose, išskyrus specialiai įrengtus cigarų ir (ar) pypkių klubus.

Cigarų ir (ar) pypkių klubų įrengimo reikalavimai nurodyti Cigarų ir (ar) pypkių klubų įrengimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 132. Minėto aprašo 4 p. nustatyta, kad cigarų ir pypkių klubai turi atitikti teisės aktuose nustatytus rūkymo patalpų įrengimo ir eksploatavimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose reikalavimus. Rūkymo patalpų įrengimo ir eksploatavimo reikalavimai nurodyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. V-908 patvirtintoje higienos normoje HN 122:2006 „Rūkymo patalpų (vietų) įmonėse, įstaigose ir organizacijose įrengimo ir eksploatavimo reikalavimai“. Rūkymo patalpų atitikimą higienos normoje HN 122:2006 nurodytiems reikalavimams vertina Visuomenės sveikatos centrai.

NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKŲ (PREKURSORIŲ) KONTROLĖ

Sandėliavimas

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. T1-358 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) laikymo ir saugojimo sąlygų aprašo patvirtinimo“  (toliau – Aprašas)nustato Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) laikymo ir saugojimo sąlygas t. y. minimalius saugos nuo įsilaužimo, pašalinių asmenų patekimo bei eksploatavimo reikalavimus patalpoms.Šių reikalavimų privalo laikytis visi subjektai (nepriklausomai nuo to, ar jiems teisės aktų nustatyta tvarka išduota Licencija, Specialioji licencija ar Veiklos vietos registracijos pažymėjimas) vykdantys veiklą, susijusią su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) bei jų preparatų pateikimu į rinką.Vadovaujantis 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), „pateikimas į rinką“ yra bet koks Į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų tiekimas Bendrijoje už užmokestį arba nemokamai; arba tokių medžiagų saugojimas, gaminimas, gamyba, perdirbimas, prekyba, platinimas arba tarpininko veikla, kurios tikslas yra tiekimas Bendrijoje.
Pagal Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. T1-358 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) laikymo ir saugojimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:1.  Veiklos vieta turi būti visą parą saugoma;2.  Patalpa, kurioje laikomi ir saugomi narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai):·     turi turėti ne mažiau kaip dviejų ruožų apsauginę įsilaužimo signalizaciją;·     turėti ne mažiau kaip 180 mm storio gelžbetonines išorines sienas arba 250 mm storio mūrines sienas. Vidines sienas: ne mažesnes kaip 120 mm storio gelžbetonines arba ne mažesnes kaip 120 mm storio mūrines, armuotas metaliniu tinklu;·     turėti duris, atitinkančias II saugumo klasės durims nustatytus reikalavimus (nurodytus Reikalavimuose, keliamuose patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtintuose Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 5-V-180 (Žin., Nr. 30-1427);·     į ją negali laisvai patekti pašaliniai asmenys, ji turi būti užrakinta.·     ant langų turi būti uždėtos apsauginės grotos. Vietoj apsauginių grotų gali būti įrengiamos apsauginės žaliuzės. Šiuo atveju tarp lango stiklo ir apsauginių žaliuzių turi būti įrengti judesio jutikliai su užuolaidos tipo linzėmis. Apsauginės žaliuzės turi būti blokuojamos atidarant.Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, atsižvelgęs į pateiktus motyvuotus subjektų prašymus, gali leisti laikyti bei saugoti prekursorius patalpose, kuriose tokia pati arba griežtesnius reikalavimus turinti apsauga užtikrinama kitokiomis, nei nurodyta aukščiau, techninėmis priemonėmis.
Pagal Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. T1-358 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) laikymo ir saugojimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:1.  Veiklos vieta turi būti aptverta, visą parą saugoma;2.  Patalpa, kurioje laikomi ir saugomi narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai):·      turi turėti ne mažiau kaip pirmo ruožo apsauginę įsilaužimo signalizaciją;·     į patalpą negali laisvai patekti pašaliniai asmenys, ji turi būti užrakinta.Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, atsižvelgęs į pateiktus motyvuotus subjektų prašymus, gali leisti laikyti bei saugoti prekursorius patalpose, kuriose tokia pati arba griežtesnius reikalavimus turinti apsauga užtikrinama kitokiomis, nei nurodyta aukščiau, techninėmis priemonėmis.
 
Pagal Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. T1-358 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) laikymo ir saugojimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:1.  Veiklos vieta turi būti aptverta, ne darbo metu saugoma;2.  Į patalpą, kurioje laikomi ir saugomi prekursoriai, negali laisvai patekti pašaliniai asmenys, ji turi būti užrakinta.Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, atsižvelgęs į pateiktus motyvuotus subjektų prašymus, gali leisti laikyti bei saugoti prekursorius patalpose, kuriose tokia pati arba griežtesnius reikalavimus turinti apsauga užtikrinama kitokiomis, nei nurodyta aukščiau, techninėmis priemonėmis.

Duomenų teikimas

Vadovaujantis 2005 m. liepos 27 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1277/2005, nustatančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles(OL 2005 L 202, p. 7) 19 straipsniu,ūkio subjektas turi oficialiai informuoti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą ir tuo atveju, jei veikla su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) nėra vykdoma. Informaciją pateikti kartą per metus iki vasario 15 d.
Ūkio subjektas gali užpildyti internete pateiktą Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) apyvartos metinės ataskaitos formą (http://www.ntakd.lt/index.php/kontrole/prekursoriu-kontrole/informacija-ukio-subjektams), kurią pasirašo ūkio subjekto  vadovas arba parengti laisvos formos raštą, kurį pasirašo ūkio subjekto vadovas.
Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) apyvartos metinės ataskaitos formą galima rasti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento internetinėje svetainėje: http://www.ntakd.lt/index.php/kontrole/prekursoriu-kontrole/informacija-ukio-subjektams
Likutis, tai narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kiekis, kuris yra jūsų įmonėje metų pabaigoje (gruodžio 31 d.). Pvz. jei teikiate informaciją už 2014 m. skiltyje „Praėjusių metų likutis“ nurodykite narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių)  kiekius, kurie liko jūsų įmonėje 2013 m. pabaigoje (gruodžio 31 d.).
Pagal 2005 m. liepos 27 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1277/2005, nustatančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles(OL 2005 L 202, p. 7) 17 ir 18 straipsnius jei ūkio subjektas turi Licenciją arba Specialiąją Licenciją (veiklai su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais)) ir/arba Veiklos vietos registracijos pažymėjimą (veiklai su antros kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais)) jis turi informuoti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą apie įmonės veikloje naudojamus prekursorius nepriklausomai nuo naudojamų kiekių.Jei ūkio subjektas neturi Veiklos vietos registravimo pažymėjimo ir savo veikloje naudoja antros ir/arba trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius) Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui paprašius privalo apie tai informuoti Departamentą nepriklausomai nuo įmonės veikloje naudojamų kiekių.
Užpildytą ir pasirašytą Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) apyvartos metinės ataskaitos formą galima pateikti elektroniniu paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (pdf formatu), paštu  - adresu Šv. Stepono g. 27, LT-01312, Vilnius arba faksu 8 7066 80 60.

Vaistinės

Vadovaujantis 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių)(OL 2013 L 330, p. 21) -  „Į oficialų sąrašą įtraukta medžiaga“ yra bet kokia I priede nurodyta medžiaga, kuri gali būti naudojama neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai, įskaitant tokių medžiagų turinčius mišinius ir natūralius produktus, bet išskyrus mišinius ir natūralius produktus, kuriuose yra į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų ir kurie pagaminti taip, kad į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų negalima lengvai panaudoti arba išgauti greitai pritaikomomis arba ekonomiškai naudingomis priemonėmis, vaistai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB (6) 1 straipsnio 2 dalyje, bei veterinariniai vaistai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/82/EB (7) 1 straipsnio 2 dalyje.
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. T1-358 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) laikymo ir saugojimo sąlygų aprašo patvirtinimo“  patvirtinto Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) laikymo ir saugojimo sąlygų apraše (toliau Aprašas), numatyti reikalavimaipatalpoms, kuriose laikomi ir saugomi antros kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai). Vadovaujantis Aprašu, patalpos, kuriose laikomi ir saugomi antros kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai) vykdant jų pateikimą į rinką:1)  turi turėti apsauginės įsilaužimo signalizacijos pirmąjį saugomo objekto apsaugos ruožą, įjungtą į vietinį arba į centralizuoto stebėjimo pultą;2)  turi būti įrengtos taip, kad į jas negalėtų laisvai patekti pašaliniai asmenys;3)  turi būti laikomos užrakintos.
Vadovaujantis Aprašu kalio permanganato laikyti seife neprivaloma.

Kiti klausimai

Pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijos pateiktosNarkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakyme Nr. T1-68 „Dėl Pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“.Nuoroda Lietuvos Respublikos Seimo internetinėje svetainėje:http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=398973&p_tr2=2
 
Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) 6 straipsniu, reikalavimai gauti veiklos vietos registracijos pažymėjimą netaikomi sandoriams, susijusiems su į oficialų I priedo 2 kategorijos sąrašą įtrauktomis medžiagomis, jei jų kiekiai yra ne didesni nei nurodyti II priede vienerių metų laikotarpiu:

Acto rūgšties anhidridas   100 litrų
Kalio permanganatas   100 kg
Antranilo rūgštis ir jos druskos   1 kg
Fenilacto rūgštis ir jos druskos   1 kg
Piperidinas ir jo druskos   0,5 kg

Vadovaujantis Tarybos Reglamento (EB) Nr. 111/2005 7 straipsniu, Sąjungoje įsisteigę operacijų vykdytojai, vykdantys eksporto veiklą su į oficialų sąrašą įtrauktomis priedo 3 kategorijos išvardintomis medžiagomis privalo turėti veiklos registracijos pažymėjimą.Šis reikalavimas taikomas eksportuojant į tam tikras šalis, kai eksportuojamų 3 kategorijos medžiagų (taip pat šios kategorijos išvardytų medžiagų druskų, jei jos gali egzistuoti) kiekiai per paskutiniuosius kalendorinius metus viršija Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/1011 I priede nurodytus kiekius:

Acetonas   50 kg
Etilo eteris   20 kg
Metiletilketonas   50 kg
Toluenas   50 kg
Sulfato rūgštis   100 kg
Druskos rūgštis   100 kg

 

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo5 straipsnyje nurodyta, kad „veiklą, susijusią su antros kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), subjektai gali vykdyti tik įregistravę jos vietą ir turėdami galiojantį veiklos vietos registracijos pažymėjimą ir (arba) veiklos vietos specialųjį registracijos pažymėjimą. Veiklą, susijusią su trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), subjektai gali vykdyti tik įregistravę jos vietą ir turėdami galiojantį veiklos vietos registracijos pažymėjimą.“Atkreipiame dėmesį, kad 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), su paskutiniais pakeitimais, padarytais2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1258/2013(OL 2013 L 330, p. 21) 3 straipsnio 6 dalyje nurodyta, kad „ūkio subjektai turi iš valstybių narių, kuriose jie yra įsisteigę, kompetentingų institucijų gauti registracijos pažymėjimą, prieš pateikdami rinkai į oficialų I priedo 2 kategorijos sąrašą įtrauktas medžiagas.“Šio reglamento 6 straipsnyje nurodyta, kad „3, 4 ir 5 straipsniuose nurodyti reikalavimai netaikomi sandoriams, susijusiems su į oficialų I priedo 2 kategorijos sąrašą įtrauktomis medžiagomis, jei jų kiekiai yra ne didesni nei nurodytieji II priede vienerių metų laikotarpiu“. 

II PRIEDAS

Medžiaga

Ribinė vertė

Acto rūgšties anhidridas

100 l

Kalio permanganatas

100 kg

Antranilo rūgštis ir jos druskos

1 kg

Fenilacto rūgštis ir jos druskos

1 kg

Piperidinas ir jo druskos

0,5 kg

 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 111/2005 nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1259/2013 (OL 2013 L 330, p. 30) 7 straipsnyje nurodyta, kad „jei nenumatyta kitaip, išskyrus muitinės tarpininkus ir vežėjus, kurie verčiasi tik ta veikla, Sąjungoje įsisteigę operacijų vykdytojai, vykdantys importo, eksporto ar tarpininkavimo veiklą, susijusią su į oficialų sąrašą įtrauktomis priedo 2 kategorijoje išvardytomis medžiagomis, arba eksporto veiklą, susijusią su į oficialų sąrašą įtrauktomis priedo 3 kategorijoje išvardytomis medžiagomis, turi turėti registracijos pažymėjimą.“Šio reglamento 12 straipsnyje nurodyta, kad „eksporto leidimas yra reikalingas į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų eksportui, kai turi būti įforminta muitinės deklaracija, įskaitant į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų eksportą, kai jos išvežamos iš Sąjungos muitų teritorijos po jų laikymo I kontrolės tipo laisvojoje zonoje ar laisvajame sandėlyje ne mažiau kaip 10 dienų. Eksporto leidimas nebūtinas, jeigu į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos reeksportuojamos per 10 dienų nuo tada, kai joms buvo pradėta taikyti sąlyginio neapmokestinimo procedūra ar jos buvo laikomos II kontrolės tipo laisvojoje zonoje. Tačiau į oficialų sąrašą įtrauktų priedo 3 kategorijoje išvardytų medžiagų eksporto leidimas yra reikalingas tik tada, kai reikalingas išankstinis pranešimas apie eksportą“.Šio reglamento 11 straipsnyje nurodyta, kad „apie visus į oficialų sąrašą įtrauktų priedo 1 ir 4 kategorijose išvardytų medžiagų eksporto atvejus ir apie į oficialų sąrašą įtrauktų priedo 2 ir 3 kategorijose išvardytų medžiagų eksporto į tam tikras paskirties šalis atvejus kompetentingos Sąjungos institucijos pagal Jungtinių Tautų konvencijos 12 straipsnio 10 dalį paskirties šalies kompetentingoms valdžios institucijoms pateikia išankstinį pranešimą apie eksportą.“2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/1011, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005,10 straipsnyje nurodyta, kad „Reglamento (EB) Nr. 111/2005 11 straipsnio 1 dalyje nurodytuose sąrašuose pateikiami visi šie duomenys: a) trečiosios šalys, su kuriomis Sąjunga sudarė konkretų susitarimą dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių); b) trečiosios šalys, kurios prašo pateikti išankstinius pranešimus apie eksportą pagal 1988 m. Jungtinių Tautų konvencijos dėl kovos su neteisėta narkotinių priemonių ir psichotropinių medžiagų apyvarta 12 straipsnio 10 dalį; c) trečiosios šalys, kurios prašo pateikti išankstinius pranešimus apie eksportą pagal 1988 m. Jungtinių Tautų konvencijos dėl kovos su neteisėta narkotinių priemonių ir psichotropinių medžiagų apyvarta 24 straipsnį.Konkrečių a, b ir c punktuose paminėtų paskirties šalių, į kurias eksportuojamos priede nurodytų 2 ir 3 kategorijų medžiagos, įtrauktos į oficialų sąrašą, sąrašai skelbiami Komisijos interneto svetainėje“.Šio reglamento 6 straipsnyje nurodyta, kad „Reglamento (EB) Nr. 111/2005 7 straipsnio 1 dalyje nustatytas registracijos reikalavimas gali būti netaikomas toliau nurodytiems subjektams: (...) b) ekonominės veiklos vykdytojams, eksportuojantiems Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede nustatytos 3 kategorijos medžiagas, įtrauktas į oficialų sąrašą, jeigu per paskutiniuosius kalendorinius metus (sausio 1 d. – gruodžio 31 d.) eksportuoti kiekiai neviršija šio reglamento I priede nurodytų kiekių. Jeigu per einamuosius kalendorinius metus tie kiekiai viršijami, ekonominės veiklos vykdytojas nedelsdamas įvykdo registracijos reikalavimą;“ c) ekonominės veiklos vykdytojams, eksportuojantiems Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede nustatytos 3 kategorijos medžiagų, įtrauktų į oficialų sąrašą, mišinius, jeigu mišiniuose esančių į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų kiekis per paskutiniuosius kalendorinius metus neviršija šio reglamento I priede nurodytų kiekių. Jeigu per einamuosius kalendorinius metus tie kiekiai viršijami, ekonominės veiklos vykdytojas nedelsdamas įvykdo registracijos reikalavimą.“

I PRIEDAS 

Medžiaga

Kiekis

Acetonas(1)

50 kg

Etilo eteris(1)

20 kg

Metiletilketonas(1)

50 kg

Toluenas(1)

50 kg

Sulfato rūgštis(1)

100 kg

Druskos rūgštis(1)

100 kg

(1)Taip pat šios kategorijos išvardytų medžiagų druskos, jei jos gali egzistuoti.

Įtartini sandoriai

Tai neįprastas užsakymas arba sandoris, susijęs į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis, kurias ketinama pateikti rinkai, jei kyla įtarimas, kad tokios medžiagos gali būti naudojamos neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai.
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentuiTel.: 8 7066 80 65, 8 7066 31 90El. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lietuvos kriminalinės policijos biuruiTel.: (8 5) 271 9950, (8 5) 271 9850 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lietuvos muitineiTel.: (8 5) 2748035; (8 5) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tuo tikslu ūkio subjektai suteikia visą turimą informaciją, kad kompetentingos institucijos galėtų patikrinti atitinkamo užsakymo ar sandorio teisėtumą.

NAUJOS PSICHOAKTYVIOS MEDŽIAGOS

Į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus įtraukiamos psichoaktyvų efektą sukeliančios medžiagos, atitinkančios narkotinių ir psichotropinių medžiagų kriterijus, pagal:Jungtinių Tautų 1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvenciją,1971 m. Psichotropinių medžiagų konvenciją beiLietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymą.
Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus bei jų papildymus galite rasti Lietuvos Respublikos Seimo internetinėje svetainėje „Teisės aktų paieškos skiltyje“ įvedę nuorodas 2000 m. sausio 6 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 5 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ ir jo papildymai:http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=94030&p_tr2=2
Naujos psichoaktyvios medžiagos (anlg. new psychoactive substance) – tai grynos formos ar ruošiami nauji narkotikai ar nauji psichotropiniai narkotikai, kurie nėra įtraukti į 1961 m. Jungtinių Tautų bendrąją narkotinių medžiagų konvenciją, į 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvenciją bei į nacionalinių teisės aktų narkotinius ir psichotropinius medžiagų sąrašus, ir gali kelti pavojų visuomenės sveikatai panašiai kaip medžiagos, išvardytos minėtų teisės aktų sąrašuose.
 

Asmenų prašymai nagrinėjami vadovaujantis Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. T1-120 “Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2011, Nr. 66-3149) >>
Asmenų prašymai turi būti:

1) parašyti valstybine kalba (ši nuostata netaikoma prašymams, siunčiamiems paštu);
2) parašyti įskaitomai;
3) asmens pasirašyti, nurodytas jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinė (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir duomenys ryšiui palaikyti.

Prašymai, pateikti nesilaikant minėtų reikalavimų, nenagrinėjami, jeigu Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorius ar jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip.Už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje skelbiamos informacijos teikimą skyriuje „Klausimai“ atsakingos pagal kompetenciją Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja Violeta Verseckienė tel. (8 5) 266 80 91 el. p.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Alkoholio ir tabako kontrolės skyriaus vedėja Eglė Latauskienė tel. (8 5) 266 8067, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus vedėja Rima Mačiūnienė tel. 8 706 68065, el. paštas:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . 

RENGINIU-KALENDORIUS
August  2021
M T W T F S S
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31        
RENGINIU-KALENDORIUS-APACIA
NAUJIENOS

NTAKD Naujienlaiškis, Nr. 12 2015 gruodžio mėn.

archyvas >>

 

Sieki euforijos - rinkis teisingai

 

Virš įtakos

Nepralošk savo gyvenimo

Vaikai seka tėvų pavyzdžiu

 

APKLAUSA

Ar pasitikite Departamento kibernetinėje erdvėje teikiamomis paslaugomis?

Taip - 55.5%
Ne - 44.5%
NUORODOS