PAGALBOS TELEFONAI

NAUJIENLAIŠKIS

Informuojame, kad paraiškas alkoholio produktų ir tabako gaminių didmeninės prekybos ir gamybos licencijoms bei leidimams pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį įsigyti, galite teikti elektroniniu būdu, Elektroninių valdžios vartų portalepaslaugos.lt

 

  • Reikia licencijos ?
  • Nerūkai - sutaupai
  • Apklausos apie dep veiklą
  • Mitai - narkotikai
  • mitai - alko
  • tabakas
Previous Next

 

LICENCIJŲ IŠDAVIMO VEIKSMŲ STEBĖSENOS, ATLIKTOS SAVIVALDYBĖSE APIBENDRINIMAS

Neįgaliesiems

               Alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje, Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad licencijų išdavimo savivaldybėse veiksmus koordinuoja ir jų stebėseną atlieka Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas).               I. Vienodas konsultavimas visų Lietuvos savivaldybių darbuotojų, kurie atsakingi už ūkio subjektų pateiktų dokumentų licencijoms gauti įvertinimą yra būtina sąlyga siekiant užtikrinti visų ūkio subjektų teisių lygiateisiškumą ir vienodą teisės normų taikymo praktiką visoje šalyje, todėl Departamentas 2013 m. pradžioje parengė ir savivaldybių administracijoms pateikė „Metodines rekomendacijas savivaldybėms dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais išdavimo“, kurios yra paskelbtos ir Departamento interneto svetainėje. Tokių rekomendacijų parengimui įtakos turėjo Departamento atliekami ūkio subjektų priežiūros veiksmai.               II. Departamentas 2013 metais atliko 22 savivaldybių administracijų veiklos išduodant licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais teisėtumo ir pagrįstumo užtikrinimo vertinimą. Patikrintos buvo Molėtų rajono, Vilniaus rajono, Radviliškio rajono, Šiaulių miesto, Šilalės rajono, Raseinių rajono, Anykščių rajono, Kupiškio rajono, Ignalinos rajono, Švenčionių rajono, Alytaus miesto, Zarasų rajono, Biržų rajono, Visagino, Pasvalio rajono, Šakių rajono, Prienų rajono, Jonavos rajono, Kaišiadorių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono ir Varėnos rajono savivaldybių administracijos.               Nustatyta, kad savivaldybių administracijos, išduodamos licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais bei licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iš esmės laikosi Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1450, bei Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618, įmonių pateikti dokumentai licencijoms gauti tvarkomi, apskaitomi ir saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.               Atlikus patikrinimus, 5-iose savivaldybių administracijose pažeidimų išduodant licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir alkoholiniais gėrimais nenustatyta.Likusiose nustatyta tokio pobūdžio pažeidimų, kaip antai:

-          nurodomi ne visi rekvizitai vienkartinėse licencijose arba išduotos vienkartinės licencijos pažeidžiant nustatytus teisės aktais reikalavimus (9 savivaldybėse);

-          netinkamai įvertintos Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimuose nustatytos sąlygos, kurios nulėmė neteisingus licencijų išdavimo veiksmus (4 savivaldybėse);

-          mažareikšmiai licencijų išdavimo ar jų papildymo/patikslinimo pažeidimai (pvz., savivaldybė gavusi įmonės paraišką, nepatvirtino raštu arba kitu būdu apie paraiškos gavimą) (4 savivaldybėse);

-          išduotos licencijos nenustačius, ar įmonė neturi mokestinių nepriemokų ar skolų, ir kt. (4 savivaldybėse).               Ypatingai norisi akcentuoti tokius dar vis pasitaikančius pažeidimus, kurie, nors ir nedažni, tačiau liudija akivaizdų prieštaravimą Alkoholio kontrolės įstatymo tikslui – mažinti bendrąjį alkoholio suvartojimą ir alkoholinių gėrimų prieinamumą. 2-ose savivaldybėse išduotos licencijos verstis alkoholinių gėrimų mažmenine prekyba, neatsižvelgiant į tai, kad buvo policijos įstaigų pranešimų apie daromus viešosios tvarkos pažeidimus netoli tų prekybos vietų ar net jose, arba išduota licencija įmonei, kurios vadovas buvo nubaustas administracine tvarka už alkoholinių gėrimų, nepaženklintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka specialiais ženklais – banderolėmis, laikymą.               Paminėtina, kad savivaldybių administracijų vertinimo metu teikiamos įvairaus pobūdžio žodinės konsultacijos, aptariami licencijų išdavimo atvejai bei Alkoholio kontrolės įstatymo, Tabako kontrolės įstatymo reikalavimai bei būsimi alkoholio ir tabako verslo reglamentavimo pasikeitimai.               Lyginant 2012 ir 2013 metus, galima pastebėti, kad mažėja savivaldybių administracijų darbuotojų daromų klaidų / pažeidimų išduodant licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais ir tabako gaminiais, intensyvėja bendradarbiavimas tarp Departamento ir savivaldybių administracijų: teikiamos konsultacijos ir informacija, bei vertinimas dėl išorinės alkoholio lauko reklamos, kurie sudaro sąlygas išvengti licencijų išdavimo/papildymo/patikslinimo/panaikinimo reglamentuojančių teisės aktais reikalavimų pažeidimų.               III. Norime atkreipti dėmesį, kad 2013 m. Departamentas tyrė Lietuvos gyventojų pateiktus skundus dėl licencijų išdavimo tose prekybos vietose, kuriose pagal Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 21.3 punktą, nustatyta, kad įmonė, norinti įsigyti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, savivaldybės vykdomajai institucijai pateikia - daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos) arba (jeigu ši bendrija neįsteigta) gyvenamojo namo patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą, jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama gyvenamajame name, išskyrus šis sutikimas nepateikiamas tuo atveju,jeigu prieš tai šiame gyvenamajame name veikusi įmonė turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu nebuvo gauta pagrįstų gyvenamojo namo gyventojų skundų, nesikeičia nei įmonės darbo laikas, nei alkoholinių gėrimų pardavimo būdas. Ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienerius metus. Daugumoje skundų, individualaus tyrimo, atvejų, buvo nustatyti galimi savivaldybių administracijų padaryti aptariamos nuostatos pažeidimai. Departamento nuomone, buvo pažeista daugiabučio gyvenamojo namo savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimo gavimo procedūra: nebuvo surinkti daugumos gyventojų, turinčių balso teisę, parašai; ūkio subjektams renkant gyventojų parašus, sutikimo lape nenurodomas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas ir prekybos vietos pavadinimas – parduotuvė, baras, restoranas, kavinė.               IV. Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalimi nurodyta, kad savivaldybių tarybos, atsižvelgdamos į prekybos alkoholiniais gėrimais vietą, gyventojų, bendrijų, bendruomenių ar jų atstovų, visuomeninių organizacijų ar kitų institucijų raštu pareikštą nuomonę, policijos komisariatų pasiūlymus, turi teisę riboti laiką, kuriuo leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, neišduoti licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais. Ūkio subjektų, padaryti atitinkami Alkoholio kontrolės įstatymo reikalavimų pažeidimai (pvz., 18 str. 3 d. 13 p.), buvo teisinis pagrindas Departamentui kreiptis į tą savivaldybę su siūlymu dėl konkretaus ūkio subjekto prekybos alkoholiniais gėrimais laiką apribojimo. Visos savivaldybių administracijos tokį siūlymą iš esmės įvertino, tačiau dauguma savivaldybių buvo linkusios laukti galutinių sprendimų įsiteisėjimo momento, t.y. ar priimtų teismų sprendimų, ar Departamento nutarimų įsiteisėjimo, kitos savivaldybės - ūkio subjektams prevencine tvarka nustatė atitinkamą veiklos laikotarpį, per kurį ūkio subjekto mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais veikla turėjo būti nepriekaištinga, priešingu atveju, būtų nustatytas prekybos laiko apribojimas ir pan.               V. Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodyta, kad Lietuvos Respublikoje prekiauti alkoholiniais gėrimais draudžiama laisvės atėmimo, karinėse ir sukarintos tarnybos, policijos ir kitose statutinėse, sveikatos priežiūros, ugdymo įstaigose ir jų teritorijose, taip pat prie šių įstaigų ir maldos namų (atstumu, kurį nustato savivaldybės taryba, suderinusi atitinkamai su šių įstaigų vadovais ir religinėmis bendruomenėmis). Dėl šios nuostatos įgyvendinimo Departamentas su kai kuriomis savivaldybėmis vykdė konsultacinę veiklą, tačiau kai kurios savivaldybės, pažeisdamos imperatyvų Alkoholio kontrolės įstatymo reikalavimą, panaikino nuostatą, draudžiančią prekiauti alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse, atitinkamu atstumu nuo maldos namų, laisvės atėmimo, karinės ir sukarintos tarnybos, policijos ir kitų statutinių, sveikatos priežiūros, ugdymo įstaigų.               Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 dalyje įtvirtintas vienas iš pagrindinių principų, kuriais grindžiama vietos savivalda - savivaldybės veiklos ir savivaldybių institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principas. Šis principas reiškia, kad savivaldybės veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, t. y. turi būti užtikrinamas savivaldybės veiklos ir savivaldybių institucijų priimamų sprendimų teisėtumas. Departamento nuomone, tos savivaldybės, kurios arba panaikino sprendimus dėl atstumų, kuriuos pažeidžiant draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, arba tos savivaldybės, kurios dar iki šiol tokių atstumų nepasitvirtino, turėtų 2014 metais nustatyti šio Alkoholio kontrolės įstatymo reikalavimo įgyvendinimo mechanizmus.               Departamentas 2013 metais atliko Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais vietų išsidėstymo Lietuvos teritorijoje tankumo tyrimus, kurių tikslas buvo surinkti duomenis iš savivaldybių apie išduotų ir galiojančių 2013 m. liepos 1 d. licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais (toliau − licencija) skaičių, atlikti jų išsidėstymo pasiskirstymą pagal apskritis, įvertinti alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių prieinamumą, atsižvelgiant į tai, kiek licencijų tenka 10 000 gyventojų, taip pat įvertinti licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais pasiskirstymą pagal įmonių veiklos rūšis miestuose ir rajonuose.               Išsamiau apie šiuos tyrimus:http://www.ntakd.lt/files/Apklausos_ir_tyrimai/nacionalinio/2013/tyrimas.pdf               Vadovaujantis Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais vietų išsidėstymo Lietuvos teritorijoje tankumo tyrimo rezultatais, buvo parengtosMažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais vietų tinklo tankumo įvertinimo rekomendacijos, su kuriomis galima išsamiau susipažinti:http://www.ntakd.lt/files/Apklausos_ir_tyrimai/nacionalinio/2013/rekomendacijos.pdf

 

               Alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje, Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 5 dalyje, nustatyta, kad licencijų išdavimo savivaldybėse veiksmus koordinuoja ir jų stebėseną atlieka Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas).Vykdydamas minėtas teisės aktų nuostatas, Departamentas 2012 metais atliko 21 savivaldybės administracijos veiklos išduodant licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais teisėtumo ir pagrįstumo užtikrinimo įvertinimą.               Patikrintos buvo Akmenės rajono, Alytaus rajono, Birštono, Druskininkų, Elektrėnų, Joniškio rajono, Kalvarijos, Kauno miesto, Kelmės rajono, Klaipėdos rajono, Lazdijų rajono, Marijampolės, Panevėžio miesto, Panevėžio rajono, Plungės rajono, Rietavo, Rokiškio rajono, Skuodo rajono, Šiaulių rajono, Telšių rajono, Vilkaviškio rajono savivaldybių administracijos.               Nustatyta, kad savivaldybių administracijos, išduodamos licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais bei licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iš esmės laikosi Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1450, bei Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1357 redakcija), įmonių pateikti dokumentai licencijoms gauti tvarkomi, apskaitomi ir saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.               Atlikus patikrinimus, 5-iose savivaldybėse pažeidimų nenustatyta.Likusiose pastebėta nesikartojančių, įvairaus pobūdžio pažeidimų, kaip antai:

-          netiksliai nurodyta licencijos rūšis;

-          saugomos ne visos išduotų licencijų kopijos;

-          išduodami licencijų priedai apie tai nenurodant pagrindiniame licencijos blanke;

-          papildomi reikalavimai licencijos dublikato išdavimui;

-          nurodomi alkoholinių gėrimų kodai;

-          apie išduotas licencijas nebuvo pranešta Juridinių asmenų registrui;

-          išduotos licencijos nenustačius, ar įmonė neturi mokestinių nepriemokų ar skolų, ir kt.               Pažymėtina, kad nustatyta ir keliose savivaldybėse pasikartojančių pažeidimų:

-          nenurodytos arba nurodytos netinkamos alkoholinių gėrimų grupės (8 savivaldybėse);

-          nurodomi ne visi rekvizitai vienkartinėse licencijose (8 savivaldybėse);

-          licencijų registravimo žurnalo pildymo trūkumai (6 savivaldybėse);

-          nepilnai užpildytos įmonių paraiškos (5 savivaldybėse);

-          netinkamai įvertintos Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimuose nustatytos sąlygos (5 savivaldybėse);

-          veiklos rūšies ir alkoholinių gėrimų pardavimo būdo neatitikimas (4 savivaldybėse).               Ypatingai norisi akcentuoti tokius pažeidimus, kurie, nors ir nedažni, tačiau liudija akivaizdų prieštaravimą Alkoholio kontrolės įstatymo tikslui – mažinti bendrąjį alkoholio suvartojimą, jo prieinamumą, ypač nepilnamečiams. Kelia nerimą tai, kad 2 savivaldybėse išduotos vienkartinės licencijos ugdymo įstaigos teritorijoje. Taip pat tikslinant ir papildant licencijas išduodamas naujas licencijos blankas (2 savivaldybėse) – pažeidžiamas licencijų išdavimo neterminuotam laikui reikalavimas. Minėtas pažeidimas fiksuojamas jau kelinti metai ir šiuo klausimu nuolat teikiamos konsultacijos.                      Paminėtina, kad savivaldybių tikrinimo metu teikiamos ir įvairaus pobūdžio žodinės konsultacijos, aptariami licencijų išdavimo atvejai bei Alkoholio kontrolės įstatymo, Tabako kontrolės įstatymo reikalavimai bei būsimi alkoholio ir tabako verslo reglamentavimo pasikeitimai. Didžiausią sumaištį savivaldybių specialistams, išduodantiems licencijas, sukelia neaiškus ir dažnai dviprasmiškas licencijavimo reglamentavimas. Todėl Departamento patarimai, konsultacijos ir rekomendacijos minėtais klausimais yra labai vertinamos. Už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje skelbiamos informacijos teikimą srityje „Informacija savivaldybėms“ atsakinga Alkoholio ir tabako kontrolės skyriaus vedėja Eglė Latauskienė tel. (8 5) 266 8067, el. paštas. 

 
Renginių kalendorius
Rugsėjis  2020
P A T K P Š S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30      
Pasinaudoję 'Renginių kalendoriumi' galite registruotis į renginius
NAUJIENOS

NTAKD Naujienlaiškis, Nr. 12 2015 gruodžio mėn.

archyvas >>

 

Sieki euforijos - rinkis teisingai

 

Virš įtakos

Nepralošk savo gyvenimo

Vaikai seka tėvų pavyzdžiu

 

APKLAUSA

Ar pasitikite Departamento kibernetinėje erdvėje teikiamomis paslaugomis?

Taip - 55.5%
Ne - 44.5%
NUORODOS