PAGALBOS TELEFONAI

NAUJIENLAIŠKIS

Informuojame, kad paraiškas alkoholio produktų ir tabako gaminių didmeninės prekybos ir gamybos licencijoms bei leidimams pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį įsigyti, galite teikti elektroniniu būdu, Elektroninių valdžios vartų portalepaslaugos.lt

 

  • Reikia licencijos ?
  • Nerūkai - sutaupai
  • Apklausos apie dep veiklą
  • Mitai - narkotikai
  • mitai - alko
  • tabakas
Previous Next

 

Rekomendacijos savivaldybėms

Neįgaliesiems

METODINĖS REKOMENDACIJOS SAVIVALDYBĖMS DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IR TABAKO GAMINIAIS IŠDAVIMO

SAVIVALDYBIŲ ALKOHOLIO, TABAKO, NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PREVENCIJOS IR KONTROLĖS TEISĖS AKTŲ IR KOMPETENCIJŲ SĄRAŠAS

 


Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 383 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. sausio 7 d. nutarimo Nr. 4 redakcija), 10 punkte, bei Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1357 redakcija), 20 punkte nustatyta, kad licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais išduodamos neterminuotam laikui.

Tai reiškia, kad pagal pirminius įmonės pateiktus dokumentus išduota licencija antrą kartą neišduodama, t.y. išduotos licencijos blankas nekeičiamas, jame daromi visi vėlesni licencijos patikslinimai ar papildymai.

Tuo atveju, jei licencijos patikslinimų, papildymų yra labai daug ir licencijos blanke jau nebelieka vietos įrašams, licencija gali turėti priedą, kuriame toliau įrašais fiksuojami patikslinimai, papildymai. Tačiau tokiu atveju būtina licencijos blanke nurodyti, kad licencija turi priedą, kadangi jis yra neatskiriama licencijos dalis.


 

Sąvoka „Masiniai renginiai“ yra apibrėžta Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 straipsnio 9 punkte: tai šventės, festivaliai ir kiti renginiai, kuriuos organizuoja valstybės ar savivaldybių institucijos, taip pat kiti juridiniai ar fiziniai asmenys, suderinę renginio laiką ir kitą jo organizavimo tvarką su atitinkamomis savivaldybės institucijomis (kai toks suderinimas būtinas pagal Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymą).

Vadovaujantis Įstatymo 18 straipsnio 8 dalies nuostatomis, savivaldybių tarybos turi teisę riboti ar uždrausti prekybą alkoholiniais gėrimais švenčių ir masinių renginių dienomis.

Vadovaujantis Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1357 redakcija) 3.11 – 3.12 punktų nuostatomis, masiniuose renginiuose gali būti išduodamos vienkartinės licencijos: verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų (Taisyklių 3.11 punktas) arba verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų (Taisyklių 3.12 punktas).

Įstatymo 18 straipsnio 4 dalies nuostatos masiniuose renginiuose leidžia prekybą pilstomais alkoholiniais gėrimais (pilstomu alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru), kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų.

Įstatymo 18 straipsnio 3 dalies nuostatos draudžia prekybą alkoholiniais gėrimais tam tikrose vietose (laisvės atėmimo, karinėse ir sukarintos tarnybos, policijos ir kitose statutinėse, sveikatos priežiūros, ugdymo įstaigose ir jų teritorijose, taip pat prie šių įstaigų ir maldos namų (atstumu, kurį nustato savivaldybės taryba, suderinusi atitinkamai su šių įstaigų vadovais ir religinėmis bendruomenėmis)), todėl, išduodant vienkartines licencijas masiniuose renginiuose, rekomenduojame atkreipti ypatingą dėmesį į aukščiau nurodytas teisės aktų nuostatas ir jų laikytis.

 

 


Norime atkreipti dėmesį, kad pagal Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1357 redakcija), nuostatas licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išduodamos prekybos ir viešojo maitinimo įmonėms.

Tai reiškia, kad prekyba ir viešasis maitinimas yra atskiros veiklos rūšys, kurių organizavimui taikomi skirtingi reikalavimai. Jei įmonė ketina vykdyti viešojo maitinimo ar prekybos veiklą, ji turi turėti išduotą Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą (toliau – Pažymėjimas). Pagal tai, kokiam maisto tvarkymo subjektui – prekybos (pvz., parduotuvė) ar viešojo maitinimo (pvz., kavinė, restoranas ar pan.) išduotas Pažymėjimas, nustatoma, kokiai veiklos rūšiai licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti išduota.

Taip pat vienas iš licencijoje nurodomų rekvizitų yra alkoholinių gėrimų pardavimo būdas – vartoti vietoje ar (ir) išsinešti. Jis taip pat susijęs su tuo, kokią veiklą leidžiama vykdyti pagal išduotą Pažymėjimą (prekybos ar viešojo maitinimo). Tarkime, jei leidžiama veiklos rūšis nurodyta „Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla“ (kodas 56.30), tokiu atveju alkoholinių gėrimų pardavimo būdas licencijoje turi būti nurodytas tik „vartoti vietoje“ bet ne „vartoti vietoje ir išsinešti“, kadangi licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais įmonei neturėtų suteikti daugiau teisių, negu jų suteikia įmonės turimi kitų institucijų išduoti dokumentai.
 

 

Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1357 redakcija) 7 punkte yra nustatyta, kad savivaldybės vykdomoji institucija nustato, ar paraišką pateikusiai įmonei išduotas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas (toliau – pažymėjimas). Kadangi pažymėjimas yra vienas iš dokumentų, kurio pagrindu išduodama licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, svarbu nuosekliai vertinti pažymėjime pateiktą informaciją, t.y. kam ir kokios teisės juo yra suteikiamos.

Kaip jau minėta anksčiau, prekyba ir viešasis maitinimas yra atskiros veiklos rūšys, kurių organizavimui taikomi skirtingi reikalavimai. Vadovaudamasis Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527 (Žin., 2008, Nr. 123-4693) 5 punkto nuostatomis, Departamentas mano, kad atvejai, kai pažymėjimuose įmonės padalinys nurodomas kaip „parduotuvė-baras“ ar pan., yra taisytini. Įmonė, pateikusi paraišką licencijai verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gauti, turėtų turėti pažymėjimą su aiškia ir nedviprasmiška informacija. Priešingu atveju, pažymėjimas turėtų būti vertintinas kaip neatitinkantis reikalavimų.

Sprendžiant klausimą dėl pažymėjimuose nurodomų ekonominės veiklos rūšių ir alkoholinių gėrimų pardavimo būdo nurodymo licencijose, Departamentas siūlo vadovautis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareikšta nuomone dėl alkoholinių gėrimų pardavimo būdo – jeigu išduotame pažymėjime nurodyta pagrindinė ekonominės veiklos rūšis yra „56.10 Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla“, o kaip papildoma – „56.30 Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla“, arba atvirkščiai, tokiais atvejais alkoholiniai gėrimai (tinkami vartoti vietoje) galėtų būti pateikiami (parduodami) tiek vartojimui vietoje, tiek išsinešimui, tačiau tik tuo atveju, jei jie buvo paruošti vartojimui vietoje, pvz.: įpilti į taurę, bokalą, ar pateikiamas atkimštas butelis.

 

 

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) informuoja, kad 2012 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo Alkoholio kontrolės įstatymo (toliau – Įstatymas) 34, 41 straipsnio pakeitimai:

  • Įstatymo 34 straipsnio 22 dalis numato, kad licencijos ir leidimo galiojimą panaikina juos išdavusi institucija;
  • Įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kreipimasis į teismą sustabdo Įstatymo 34 straipsnio 22 dalyje nurodytų institucijų nutarimų (sprendimų) dėl ekonominių sankcijų taikymo vykdymą;
  • Įstatymo 41 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad skundą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, mastą, atsakomybę lengvinančias ir kitas reikšmingas aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo ir protingumo principais, turi teisę nuspręsti, kad už teisės pažeidimus licencijos ar leidimo galiojimas nepanaikinamas, jeigu dėl tam tikrų reikšmingų aplinkybių ekonominė sankcijalicencijos ar leidimo galiojimo panaikinimas – būtų akivaizdžiai per didelė ir neproporcinga (neadekvati) padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisinga.

Atsižvelgus į nurodytą reglamentavimą, tuo atveju, jei savivaldybės vykdomoji institucija priima sprendimą panaikinti licencijos galiojimą ir sprendimas yra apskundžiamas, apskundimas sustabdo minėto sprendimo vykdymą, t.y. teisminių ginčių metu įmonė gali tęsti savo veiklą pagal turimą licenciją iki įsiteisės teismo priimtas sprendimas.

 


Už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje skelbiamos informacijos teikimą srityje „Informacija savivaldybėms“ atsakinga Tabako ir alkoholio kontrolės skyriaus vedėja  Eglė Latauskienė tel. (8 5) 266 8067,  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

Renginių kalendorius
Rugsėjis  2020
P A T K P Š S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30      
Pasinaudoję 'Renginių kalendoriumi' galite registruotis į renginius
NAUJIENOS

NTAKD Naujienlaiškis, Nr. 12 2015 gruodžio mėn.

archyvas >>

 

Sieki euforijos - rinkis teisingai

 

Virš įtakos

Nepralošk savo gyvenimo

Vaikai seka tėvų pavyzdžiu

 

APKLAUSA

Ar pasitikite Departamento kibernetinėje erdvėje teikiamomis paslaugomis?

Taip - 55.5%
Ne - 44.5%
NUORODOS