PAGALBOS TELEFONAI

NAUJIENLAIŠKIS

Informuojame, kad paraiškas alkoholio produktų ir tabako gaminių didmeninės prekybos ir gamybos licencijoms bei leidimams pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį įsigyti, galite teikti elektroniniu būdu, Elektroninių valdžios vartų portalepaslaugos.lt

 

  • Reikia licencijos ?
  • Nerūkai - sutaupai
  • Apklausos apie dep veiklą
  • Mitai - narkotikai
  • mitai - alko
  • tabakas
Previous Next

 

Teisės aktų sąvadas

Neįgaliesiems

       TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS REIKALAVIMUS NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKŲ (PREKURSORIŲ) SRITYJE

 

EUROPOS SĄJUNGOS REGLAMENTAI

 

 

       

Eil.Nr.

Reglamento pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių)(konsoliduota 2013 m. lapkričio 20 d. versija)

OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 46

OL 2013 L 330, p. 21

2.

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (konsliduota 2013 m. lapkričio 20 d. versija)

OL 2004 L 22, p. 1

OL 2013 L 330, p. 30

3.

2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1011 kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles   

OJ L 162, 27.6.2015, p. 12–25

4.

2015 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1013 kuriuo išdėstomos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu  (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, susijusios taisyklės 

OJ L 162, 27.6.2015, p. 33–64

5.

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH reglamentą)

OL 2008 L 353, p.1

6. 2006 gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. vasario 16 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 134/2009 (OL 2009 L 46, p. 3) OL 2006 L 396, p. 1

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

 

 

Eil.Nr.

Įstatymo, nutarimo pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas

TAR, Nr. 2015-110890

2.

Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas

Žin., 2009, Nr. 125-5391; 2010, Nr. 145-7434; 2010, Nr. 157-7967; 2012, Nr. 132-6648; TAR 2015, Nr. 11085.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS TEISĖS AKTAI

 

 

Eil.Nr.

Teisės akto pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

2006 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 221 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2006, Nr. 29-985; 2011, Nr. 105-4926

 

KITŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

 

 

Eil.Nr.

Teisės akto pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. D1-360 „Dėl cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“

Žin., 2008, Nr. 77-3049; 2009, Nr. 17-672

 

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO TEISĖS AKTAI

 

Eil.Nr.

Teisės akto pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. T1-358 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) laikymo ir saugojimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

Žin., 2011, Nr. 162-7726

2. Narkotikų, tabako ir alkoholi kontrolės departamento direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. T1-26 „Dėl Ūkio subjektų veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ Žin., 2013, Nr. 9-404
3. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2015 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. T1-275 „Dėl informacijos apie veiklą, susijusią su į oficialų sąrašą įtrauktomis ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo TAR, 2015-10-30, Nr. 17197
4.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2015 m.  spalio 29 d. įsakymas Nr. T1-268 „Dėl į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašo sudarymo taisyklių patvirtinimo“

TAR, 2015-10-29, Nr. 17049
5.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2015 m. lapkričio 2 d. įsakymas Nr. T1-279 „Dėl į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašo patvirtinimo“

TAR, 2015-11-02, Nr. 17379
     

 

 

Už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje skelbiamos informacijos teikimą srityje "Prekursorių kontrolė" atsakinga Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus vedėja Rima Mačiūnienė tel. 8 706 68065, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Renginių kalendorius
Lapkritis  2020
P A T K P Š S
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30          
Pasinaudoję 'Renginių kalendoriumi' galite registruotis į renginius
NAUJIENOS

NTAKD Naujienlaiškis, Nr. 12 2015 gruodžio mėn.

archyvas >>

 

Sieki euforijos - rinkis teisingai

 

Virš įtakos

Nepralošk savo gyvenimo

Vaikai seka tėvų pavyzdžiu

 

APKLAUSA

Ar pasitikite Departamento kibernetinėje erdvėje teikiamomis paslaugomis?

Taip - 55.5%
Ne - 44.5%
NUORODOS