PAGALBOS TELEFONAI

NAUJIENLAIŠKIS

Informuojame, kad paraiškas alkoholio produktų ir tabako gaminių didmeninės prekybos ir gamybos licencijoms bei leidimams pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį įsigyti, galite teikti elektroniniu būdu, Elektroninių valdžios vartų portalepaslaugos.lt

 

 • Reikia licencijos ?
 • Nerūkai - sutaupai
 • Apklausos apie dep veiklą
 • Mitai - narkotikai
 • mitai - alko
 • tabakas
Previous Next

 

Pirmininkavimas ES Tarybai

Neįgaliesiems

Pagrindinis Europos Sąjungos (ES) kovos su narkotikais politikos koordinavimo formatas yra ES Tarybos Narkotikų horizontalioji darbo grupė (angl. Horizontal Working Party on Drugs, vad. HDG), kuri veikia nuo 1997 metų. HDG grupė inicijuoja ir koordinuoja visas programas ir iniciatyvas, apimančias įvairias su narkotikais susijusias sritis. Pagal subalansuotą ir įrodymais pagrįstą ES Kovos su narkotikais Strategiją 2013-2020 m. yra dvi politikos sritys: narkotikų pasiūlos mažinimas ir narkotikų paklausos mažinimas bei trys visa apimančios kryptys: koordinavimas, tarptautinis bendradarbiavimas ir moksliniai tyrimai, stebėsena ir vertinimas. Koordinacinė HDG grupės funkcija apima ir ES išorės santykius narkotikų srityje, taip pat bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis. HDG grupės posėdžiai paprastai vyksta kartą per mėnesį.

Pagrindinės grupės funkcijos:

 • rengti ir svarstyti teisėkūrinius ir politinius dokumentus, susijusius su narkotikų politikos formavimu (rengti aiškią ir nuoseklią kovos su narkotikais politiką, kurią patvirtina Taryba, Tarybos vardu įgyvendinti tą politiką, užtikrinti, kad veiksmai kovojant su narkotikais ES lygiu būtų tinkamai ir veiksmingai koordinuojami tarpusavyje ir su veiksmais, kurių imamasi valstybės narės nacionaliniu lygiu);
 • reguliariai skirti dėmesį kovos su narkotikais politikos išorės aspektams, numatyti keitimąsi informacija ir parengti ES bendrąsias pozicijas dėl ES kovos su narkotikais politikos aspektų, susijusių su išorės santykiais;
 • stebėti visų kitų ES institucijų ir darbo grupių darbą, į kurį įtrauktas kovos su narkotikais komponentas (pavyzdžiui, į Operatyvinio bendradarbiavimo vidaus saugumo srityje nuolatinio komiteto (COSI), Visuomenės sveikatos darbo grupės, Muitinių bendradarbiavimo grupės darbą);
 • padėti išvengti kovos su narkotikais priemonių įgyvendinimo dubliavimosi;
 • prireikus siūlyti naujas iniciatyvas.


Pagrindinė atsakinga institucija, kuri organizuoja ir koordinuoja Lietuvos pirmininkavimo HDG komandos darbą 2013 m. II pusmetį, yra Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Grupėje, kaip ir pirmininkavimo komandoje, taip pat dalyvauja Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

Š. m. liepos 16 d. Briuselye susitiko ES ir visų Rytų Partnerystės šalių (Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos) atstovai, kurie aktyviai diskutavo narkotikų pasiūlos ir paklausos mažinimo klausimais.

Susitikimo metu aptarta bendra narkotikų politikos įgyvendinimo situacija ES ir Rytų Partnerių šalyse, pristatyti strateginiai ES dokumentai – ES Kovos su narkotikais strategija ir Veiksmų Planas, taip pat Tarybos Išvados dėl ES ir Rytų Partnerystės šalių bendradarbiavimo kovos su narkotikais srityje bei jų įgyvendinimo apžvalga, pabrėžtas tolimesnio bendradarbiavimo poreikis.

Diskusijoms buvo pasirinktos dvi temos, kurios yra Lietuvos Pirmininkavimo prioritetai. Naujos psichoaktyvios medžiagos (new psychoactive substances) – akcentuotas nuolat ir intensyviai didėjantis problematikos aktualumas bei poreikis turėti efektyvesnę išankstinio reagavimo sistemą (early warning system). Netinkamas receptinių vaistų vartojimas (misuse of prescribed medicines) – pripažinta, jog tema yra nauja ir reikalaujanti dėmesio bei neatidėliotinų veiksmų, akcentuotas problemos apibrėžimo ir palyginamosios informacijos trūkumas.

Pirmininkaujanti Lietuva taip pat pristatė kitus susitikimus su Rytų Partnerystės šalimis, kurių metu taip pat bus paliesti narkotikų klausimai.

Tuo tarpu įvykęs susitikimas buvo puiki galimybė susitikti ES ir Rytų Partnerystės šalių narkotikų ekspertams bei aptarti aktualias bendras problemas. Susitikimus su Rytų Partnerystės šalimis iki šiol taip pat organizavo Lenkija bei Danija.

Š. m. liepos 17 d. Briuselyje įvyko pirmasis Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu Narkotikų horizontaliosios darbo grupės susitikimas.

Susitikimo metu buvo pristatyti Lietuvos pirmininkavimo prioritetai: naujų psichoaktyviųjų medžiagų reglamentavimas, receptinių vaistų vartojimo ne pagal paskirtį problemos analizavimas ir sprendimo būdų paieška, pasirengimas CND aukšto lygio vidurio vertinimui. Lietuvos delegacija numato ir toliau su Komisija dirbti nustatant Minimalius kokybės standartus paklausos mažinimo srityje, darbotvarkėse išliks narkotikų pasiūlos indikatorių klausimas bei bus tęsiami dialogai narkotikų klausimais su trečiųjų šalių partneriais.

Valstybės narės diskutavo apie Komisijos siūlomą kontrolės priemonių taikymą naujai psichoaktyviai medžiagai (5-(2-aminopropil)indolas), kurios toksiškumas sukelia žmonėms neigiamas pasekmes. Nors šios medžiagos moksliniai tyrimai riboti, tačiau Komisija mano, kad yra pagrindas šiai medžiagai taikyti kontrolės priemones visoje Europos Sąjungoje. Diskusijų metu aiškėja, kad tam pritaria ir dauguma valstybių narių.

Susitikimo metu taip pat buvo diskutuojamas narkotikų pasiūlos mažinimo indikatorių nustatymo klausimas. Valstybės narės laikosi nuomonės, kad duomenų rinkimas neturėtų reikalauti papildomų išteklių. Komisija kartu su EMCDDA pabrėžė, kad tai bus tik duomenų rinkimo kokybės gerinimas, siekiant užtikrinti duomenų palyginamumą, geriau įvertinti narkotikų rinkos pokyčius bei narkotikų pasiūlos mažinimo priemonių efektyvumą. Lietuva savo pirmininkavimo metu sieks konkrečių veiksmų šiuo klausimu.

Susitikimo metu valstybės narės taip pat aptarė pirmininkaujančios Lietuvos planuojamus narkotikų dialogus su trečiosiomis šalimis (Rusija, CELAC, Centrinės Azijos šalimis), taip pat išklausė informaciją apie įvykusį dalogą su Rytų Partnesrytės šalimis.

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu narkotikų pasiūlos ir paklausos mažinimo klausimai bus aktyviai svarstomi ES Tarybos darbo grupėje, atskiruose ekspertiniuose bei politiniuose dialoguose su III šalimis, taip pat ministerinio lygio susitikimuose su III šalimis.

Š. m. rugsėjo 10 d. Briuselyje susitiko ES ir Rusijos atstovai, kurie aktyviai diskutavo narkotikų pasiūlos ir paklausos mažinimo klausimais. ES - Rusijos dialogai narkotikų tema yra reguliarus formatas, vykstantis kartą per metus.

Susitikimo metu EMCDDA ir EUROPOL pristatė narkotikų pasiūlos ir paklausos situaciją ES, Rusijos Federacijos delegacija kalbėjo apie situaciją jų šalyje. Kipro, Lietuvos, Lenkijos delegacijos ir ES Tarybos sekretariato atstovas pristatė pagrindinius strateginius ES dokumentus – ES Kovos su narkotikais strategiją 2013-2020 ir ES Narkotikų veiksmų planą 2013-2016, taip pat Tarybos Išvadas dėl ES ir Rytų Europos šalių bendradarbiavimo kovos su narkotikais srityje bei jų įgyvendinimo apžvalgą, kas yra aktualu ir Rusijai. Buvo pabrėžtas tolimesnio bendradarbiavimo poreikis.

Diskusijoms buvo pasirinktos temos: netinkamas receptinių vaistų vartojimas ir naujos psichoaktyvios medžiagos, kurios yra Lietuvos Pirmininkavimo prioritetai. Netinkamas receptinių vaistų vartojimas (misuse of prescribed medicines) – pripažinta, jog tema yra nauja ir reikalaujanti dėmesio bei neatidėliotinų veiksmų, akcentuotas problemos apibrėžimo ir palyginamosios informacijos trūkumas.  Naujos psichoaktyvios medžiagos (new psychoactive substances) – akcentuotas greitas šių medžiagų plitimias, didelis pasiekiamumas, patrauklumas. Diskutuota apie  ypatingą  interneto rolę šių medžiagų vartojimo, prieinamumo ir platinimo stadijose. 

Posėdžio metu buvo pasidalinta gerąja praktika apie narkotikų pasiūlos mažinimo politiką, aptarta  Afganistano ir Centrinės Azijos regiono situacija, jos įtaka abiems regionams. 

Įvykęs susitikimas buvo puiki galimybė susitikti ES ir Rusijos Federacijos narkotikų ekspertams bei aptarti aktualias bendras problemas.

 


Š.m. rugsėjo 11-12 d. Briuselyje vyko antrasis ES Tarybos Horizontaliosios narkotikų darbo grupės posėdis, kuriam pirmininkavimo Lietuva. Posėdžio dienotvarkėje be rutininių klausimų buvo keli svarbūs ir diskusiniai klausimai.

Nepaisant pirminio nuomonių išsiskyrimo tarp Komisijos ir kai kurių valstybių narių, Lietuvos komandai pavyko pasiekti vieningo valstybių narių pritarimo dėl Tarybos Teisės tarnybos papildymų Komisijos pasiūlymui dėl naujos pasichoaktyvios medžiagos 5IT 5-(2-aminopropil)indolo įtraukimo į kontroliuojamųjų medžiagų sąrašą. Tarybos sprendimo projektas bus teikiamas teisininkams - lingvistams bei atitinkamai COREPER. Tikimasi, kad dokumentas bus priimtas TVR Taryboje spalio 7 dieną.

Taip pat rengtasi ir tartasi dėl vieningos pozicijos ir ES bei ES valstybių narių atstovavimo kitamet vyksiančiame Aukšto Lygio renginyje bei Jungtinių Tautų Komisijos dėl narkotikų (CND) sesijoje Vienoje, kur pirmininkaujanti ES Tarybai valstybė narė turės atstovauti visas ES valstybės nares bei Europos Sąjungą. Didžioji dalis valstybių narių palaikė Lietuvos pasiūlytą atstovavimo modelį. Posėdžio metu komandai teko suvaldyti aštrias diskusijas dėl Ministerinio pranešimo projekto tiek dėl pačio dokumento, tiek dėl jo nuostatų.

Po kelis metus trukusių diskusijų apie narkotikų pasiūlos indikatorius, Lietuva, remdamasi valstybių narių anksčiau išsakyta nuomone, parengė Tarybos išvadų dėl narkotikų pasiūlos stebėsenos gerinimo projektą, kuris buvo svarstomas posėdžio metu. Dokumente kalbama apie kertinius narkotikų pasiūlos indikatorius, kurie būtų skirti labai aiškiems tikslams, t.y. narkotikų rinkos įvertinimui ir vykdomų priemonių narkotikų pasiūlos mažinimo srityje efektyvumo ir veiksmingumo įvertinimui, pagrįstam įrodymais. Atsižvelgiant į valstybių narių bei ES agentūrų išreikštą palaikymą, tikimasi Tarybos išvadas patvirtinti TVR Taryboje, vyksiančioje gruodžio mėnesį.

Atsižvelgiant į ES Narkotikų Strategijoje įtvirtintas nuostatas Lietuvos komanda į posėdžio dienotvarkę įtraukė diskusijas dėl pilietinės visuomenės dalyvavimo HDG posėdžiuose. Valstybės narės pritarė siūlomam modeliui, kad pilietinės visuomenės atstovai galėtų dalyvauti darbo grupėje tik išanksto gavus grupės pritarimą ir tik tais klausimais, kuriais jų indėlis galėtų turėti pridėtinės vertės.

Pirmininkaujanti valstybė informavo apie pasiruošimą 2013 m. rugsėjo 18-19 dienomis Vilniuje organizuojamam Nacionalinių narkotikų koordinatorių susitikimui (National Drug Coordinators Meeting), kurio metu bus nagrinėjama netinkamo receptinių (kontroliuojamų) vaistų vartojimo problematika bei aptariami ES pasirengimo 2016 m. Jungtinių Tautų  Generalinei Asamblėjai.  
Š. m. rugsėjo 12 d. Briuselyje įvyko ES dialogas su Lotynų Amerikos ir Karibų Valstybių Bendrija narkotikų klausimais (EU dialogue on drugs with CELAC).

Susitikimo metu Ekvadoro ir Airijos delegacijų atstovai pasidalino įspūdžiais apie 2013 m. birželio 13-14 dienomis Kito mieste (Ekvadore) vykusį XV aukšto lygio ES ir CELAC koordinavimo ir bendradarbiavimo mechanizmo narkotikų klausimais susitikimą. COPOLAD (ES kovos su narkotikais Lotynų Amerikos regione projektas) atstovai pasidalino informacija apie trečią metinę COPOLAD konferenciją, kuri įvyko 2013 m. birželio 11-12 dienomis taip pat Kite. Delegacijos apžvelgė ES ir CELAC bendradarbiavimo veiklą: Kokaino maršruto programą ir  COPOLAD projekto įgyvendinimą.

Taip pat diskusijų metu buvo paliesta viena iš Lietuvos Pirmininkavimo prioritetinių temų - netinkamas receptinių vaistų vartojimas (misuse of prescribed medicines). EMCDDA pabrėžė, jog tema yra nauja ir reikalaujanti dėmesio bei neatidėliotinų veiksmų, buvo akcentuotas problemos apibrėžimo ir palyginamosios informacijos trūkumas. 

2013 m. rugsėjo 18-19 dienomis Lietuvoje (Vilniuje) organizuojamas Nacionalinių narkotikų koordinatorių susitikimas (National Drug Coordinators Meeting) vienas iš Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai skirtų renginių. Tai tradiciškai pirmininkaujančios valstybės organizuojamas visų ES valstybių narių nacionalinių koordinatorių susitikimas, paprastai skirtas pristatyti ir aptarti pirmininkaujančios šalies prioritetus narkotikų kontrolės srityje. Renginiui Lietuvoje pasirinktos temos – netinkamo receptinių (kontroliuojamų) vaistų vartojimo problematika bei ES pasirengimas 2016 m. Jungtinių Tautų Generalinei Asamblėjai. Pirmai temai pristatyti į Lietuvą atvyksta garbingi svečiai: prof. Nicholas Lintzeris iš Australijos ir prof. Mark L Kraus iš JAV, susitikimo dalyviai bus supažindinti su pažangiais ir jau sėkmingai praktikoje įgyvendinamais netinkamo receptinių vaistų vartojimo problemos sprendimo pavyzdžiais. Europos Komisijos ir Europos Išorės Veiksmų Tarnybos atstovai kartu su nacionaliniais narkotikų koordinatoriais aptars bendrus pasirengimo 2016 m. Jungtinių Tautų Generalinei Asamblėjai aspektus.

Susitikimo programa anglų kalba

Prof. Mark L. Kraus biografija

Prof. Nicholas Lintzeris biografija

Diskusijų klausimas 1

Diskusijų klausimas 2 

 


Š. m. spalio 16 d. Briuselyje prasidėjo dviejų dienų ES Tarybos Horizontaliosios narkotikų darbo grupės  (toliau - HDG) posėdis. Posėdžio darbotvarkėje yra nemažai labai svarbių klausimų: pirminis naujojo teisėkūros pasiūlymo dėl naujų psichoaktyvių medžiagų kontrolės svarstymas, Tarybos išvadų dėl narkotikų pasiūlos stebėsenos gerinimo projekto pakartotinis nagrinėjimas, pasirengimas aukšto lygio Jungtinių Tautų Narkotikų komisijos (toliau CND) sesijai.

Rytinėje posėdžio sesijoje buvo suderintas Tarybos išvadų dėl narkotikų pasiūlos stebėsenos gerinimo projekto tekstas ir pritarta šio dokumento perdavimui COREPER ir toliau Tarybai tvirtinimui. Šios Tarybos išvados įgalins priemones, siekiant įrodymais pagrįsto neteisėtos narkotikų rinkos įvertinimo.

Likusi pirmos dienos posėdžio dalis buvo skirta naujajam teisėskūros pasiūlymui, kurį rugsėjo 17 d. paskelbė Komisija. Kaip žinia, naujos psichoaktyviosios medžiagos yra didėjanti problema tiek visame pasaulyje, tiek Europos Sąjungoje (toliau – ES).. ES aptiktų naujų psichoaktyviųjų medžiagų skaičius 2009–2012 m. padidėjo tris kartus. Vartoti naująsias psichoaktyviąsias medžiagas gali būti pražūtinga, pvz. vien tik per penkis mėnesius buvo pranešta apie 24 mirties atvejus nuo 5-IT medžiagos, kurios kontrolei Europos Sąjungos lygiu HDG pritarė rugsėjo mėnesio posėdyje, o spalio 7 d. Teisingumo ir vidaus reikalų taryba priėmė Tarybos įgyvendinimo sprendimą dėl kontrolės priemonių taikymo šiai medžiagai. Naujos psichoaktyvios medžiagos kelia didelę grėsmę visuomenės sveikatai ir visuomenei apskritai ir tai yra problema, kurią reikia spręsti Europos lygmeniu.

Teisėkūros pasiūlymas susideda iš dviejų dalių: Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento dėl naujų psichoaktyviųjų medžiagų ir Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos, kuria dėl termino „narkotikai“ apibrėžties iš dalies keičiamas 2004 m. spalio 25 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR, nustatantis būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje.

Vakar HDG grupėje pradėtos diskusijos dėl minėto Reglamento bus tęsiamos kitų posėdžių metu, o Direktyva bus svarstoma Materialinės baudžiamosios teisės darbo grupėje (DROIPEN).

ES valstybės narės sveikino, kad buvo pateiktas teisėkūros pasiūlymas, tačiau abejojo dėl pasirinkto teisinio pagrindo ir jos turi nemažai klausimų dėl nacionalinės teisinės bazės ir siūlomo reglamentavimo suderinamumo ir kitų bendro pobūdžio klausimų.

Šiandienos posėdyje bus pristatyta šių metų rugsėjo 18-19 dienomis Vilniuje vykusio Nacionalinių narkotikų koordinatorių susitikimo ataskaita  bei pradėtos diskusijos dėl receptinių vaistų netinkamo vartojimo problematikos.

Taip pat šiandieną HDG delegatams bus pateikta informacija apie CND tarpsesinius posėdžius, vykusios rugsėjo 25 d. ir spalio 16 d. Vienoje bei bus kviečiama aptarti tolimesnių procesų koordinaciją.

Posėdžio metu bus kviečiama pradėti diskusijas dėl Amerikos Valstybių Organizacijos ataskaitos (Organisation of American States) apie narkotikų problemą Amerikos žemynuose (Drug Problem in the Americas Report), nes tai dokumentas, kuris gali suvaidinti nemažą vaidmenį rengiantis 2014 m. CND aukšto lygio sesijai bei 2016 m. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos Specialiajai Sesijai.

Posėdis baigsis informuojant delegatus apie pasirengimą Aukšto lygio ES ir Centrinės Azijos susitikimui bei apie rugsėjo mėnesį vykusį susitikimą su Lotynų Amerikos partneriais.

Atsižvelgdama į nesenas diskusijas ir HDG delegatų norą ieškoti efektyvesnių būdų įtraukti pilietinę visuomenę į narkotikų politikos formavimo procesą, o taip pat ir pilietinės visuomenės atstovų nuolatinį siekį aktyviau bendradarbiauti su HDG, Pirmininkavimo komanda kvies delegatus pritarti siūlymui į kitą posėdį, svarstant CND klausimą, pakviesti pilietinės visuomenės atstovus.2013 spalio 17 HDG susitikimas

2013 spalio 17 ES – JAV dialogas narkotikų klausimais

2013 lapkričio 11 HDG susitikimas


Š. m. lapkričio 12 d. Briuselyje pirmininkaujant Lietuvai (ES Tarybos Horizontaliosios narkotikų darbo grupės komanda) ir tarpininkaujant Europos Išorės veiksmų tarnybai (EIVT) įvyko Aukšto lygio ES ir Vidurinės Azijos susitikimas narkotikų klausimais. Pagrindinis šio susutikimo tikslas - pasirašyti ES ir Vidurinės Azijos kovos su narkotikais veiksmų planą 2014–2020 m. Šis veiksmų planas yra ES politikos ir ilgalaikio bendradarbiavimo su Vidurinės Azijos partneriais tąsa siekiant toliau jiems padėti stiprinti nacionalinę politiką narkotikų paklausos mažinimo ir kovos su neteisėtų narkotikų pasiūla bei susijusiu organizuotu nusikalstamumu srityse.

ES ir Vidurinės Azijos valstybės teikia didelę svarbą veiksmams, kuriais siekiama kovoti su neteisėtais narkotikais ir spręsti su narkotikais susijusias problemas. ES ir Vidurinės Azijos valstybės yra bendrai suinteresuotos intensyvinti tarpusavio bendradarbiavimą, kad reaguotų į bendras grėsmes ir pavojus saugumui.

Pirmasis ES ir Vidurinės Azijos kovos su narkotikais veiksmų planas buvo priimtas 2002 m., po jo buvo parengtas antrasis 2009–2013 m. ES ir Vidurinės Azijos kovos su narkotikais veiksmų planas. Trečiasis veiksmų planas apims 2014–2020 m. laikotarpį.

Atnaujintas veiksmų planas atspindi bendradarbiavimo prioritetus, patvirtintus 2012 m. birželio 25 d. priimtoje trečioje ES Vidurinės Azijos strategijos įgyvendinimo pažangos ataskaitoje (įgyvendinimo apžvalga ir būsimų gairių metmenys), kurioje raginama intensyviau įgyvendinti ES ir Vidurinės Azijos kovos su narkotikais veiksmų planą.

Susitikimo darbotvarkė buvo įtempta. Išklausyti pranešimai apie narkotikų kontrolės politikos aktualijas ir pasikeitimus. Kalbėta apie tarptautinio bendradarbiavimo įtaką ir svarbą kovojant su tarptautine narkotikų apyvarta. Gerosios praktikos pavyzdžiais pasidalijo tiek ES, tiek Vidurinės Azijos valstybių atstovai. Susitikime diskutuota platesnio regioninio bendradrbiavimo tema, tai ypač svarbi tema atsižvelgiant į Tarptautinių saugumo paramos pajėgų (ISAF) išvedimą iš Afganistano, kas gali įtakoti neteisėtų ir nekontroliuojamų narkotikų srauto suintensyvėjimą. Tadžikistano atstovas informavo, kad dėl tos pačios priežasties šių metų lapkričio 29 dieną Dušambė yra organizuojamos regiono narkotikų kontrolės agentūrų vadovų neformalios diskusijos dėl narkotikų situacijos stabilizavimo regione. Į diskusijas yra pakviesti ne tik Afganistano atstovai, bet ir JAV, Kinijos, Rusijos narkotikų kontrolės agentūrų vadovai bei EIVT atstovai. Visos Vidurinės Azijos valstybės akcentavo efektyvesnės narkotikų prekursorių kontrolės svarbą.

Susitikimo metu buvo susipažinta su įvairių regioninių platformų, programų ir pojektų veikla bei pasiektais rezultatais.

2013 lapkričio 12 Dublino grupės susitikimas

Š. m. gruodžio 9 d. Briuselyje vyksta paskutinis ES Tarybos Horizontaliosios narkotikų darbo grupės  (toliau - HDG) posėdis pirmininkaujant Lietuvos komandai.

Šios dienos posėdžio tikslas - toliau tęsti naujojo teisėkūros pasiūlymo dėl naujų psichoaktyvių medžiagų kontrolės svarstymą pastraipsniui. Tikimasi išnagrinėti du, su rinka susijusius II ir V skirsnius: "Laisvas judėjimas", "Rinkos apribojimai" ir jeigu bus laiko IV skirsnį "Rizikos vertinimas". Posėdyje taip pat bus diskutuojama apie pasirengimą aukšto lygio Jungtinių Tautų Narkotikų komisijos (toliau CND) aukšto lygio sesijai. 

Praėjusį posėdį buvo nuspręstas ir su VN suderintas politinės visuomenės dalyvavimas šiandienos posėdyje kai bus nagrinėjamas CND klausimas. Jų atstovas pristatys pilietinės visuomenės poziciją ir indėlį šiuo klausimu. 

Dienos pabaigoje bus aptartas ir apibendrintas nuveiktas darbas Lietuvos pirmininkavimo HDG komandai svarbiu klausimu- receptinių vaistų netinkamas vartojimas.

Tikimasi prieš pasibaigiant posėdžiui išgirsti pirmininkavimą perimančios Graikijos prioritetų narkotikų kontrolės srityje pristatymą.

2013 gruodžio 10 ES – Andų tautų bendrijos dialogas narkotikų klausimais 

Renginių kalendorius
Rugsėjis  2020
P A T K P Š S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30      
Pasinaudoję 'Renginių kalendoriumi' galite registruotis į renginius
NAUJIENOS

NTAKD Naujienlaiškis, Nr. 12 2015 gruodžio mėn.

archyvas >>

 

Sieki euforijos - rinkis teisingai

 

Virš įtakos

Nepralošk savo gyvenimo

Vaikai seka tėvų pavyzdžiu

 

APKLAUSA

Ar pasitikite Departamento kibernetinėje erdvėje teikiamomis paslaugomis?

Taip - 55.5%
Ne - 44.5%
NUORODOS