PAGALBOS TELEFONAI

NAUJIENLAIŠKIS

Informuojame, kad paraiškas alkoholio produktų ir tabako gaminių didmeninės prekybos ir gamybos licencijoms bei leidimams pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį įsigyti, galite teikti elektroniniu būdu, Elektroninių valdžios vartų portalepaslaugos.lt

 

  • Reikia licencijos ?
  • Nerūkai - sutaupai
  • Apklausos apie dep veiklą
  • Mitai - narkotikai
  • mitai - alko
  • tabakas
Previous Next

 

Teisės aktų, reguliuojančių Departamento veiklą ir įtvirtinančių ūkio subjektų priežiūros ir kontrolės reikalavimus, sąrašas

Neįgaliesiems

1.  TEISĖS AKTAI, REGULIUOJANTYS NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO VEIKLĄ

 

1.1.  EUROPOS SĄJUNGOS REGLAMENTAI

 

Eil.Nr.

Reglamento pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių)

OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 46

2.

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles

OL 2005 L 22, p. 1

3.

2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1011 kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles

OJ L 162, 27.6.2015, p. 12–25

4.

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1258/2013, kuriuo iš dalies keičiamas reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių)

OL 2013 L 330, p. 21

5.

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles

OL 2013 L 330, p. 30

6. 2015 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1013 kuriuo išdėstomos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu  (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, susijusios taisyklės  OJ L 162, 27.6.2015, p. 33–64

 

1.2. LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

 

Eil.Nr.

Įstatymo, nutarimo pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas

Žin., 1985, Nr. 1-1

 

2.

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas

Žin., 1995, Nr. 44–1073;

2004, Nr. 47-1548

3.

Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas

Žin., 2000, Nr. 36-987;

2008, Nr. 76-3000

4.

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas

Žin., 1999, Nr. 55–1764;

2008, Nr. 65-2455

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas

Žin., 1994, Nr. 63-1231;

1998, Nr. 112-3099

6.

Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas

Žin., 1996, Nr. 11-281;

2003, Nr. 117-5317

 

1.3. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS TEISĖS AKTAI

 

Eil.Nr.

Teisės akto pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

1998 m. spalio 2 d. nutarimas Nr. 1180 „Dėl Tabako gaminių gamybos licencijavimo“

Žin., 1998, Nr. 88-2439;

2012, Nr. 123-6194

2.

2001 m. sausio 22 d. nutarimas Nr. 67 „Dėl Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2001, Nr. 8-230;

 2011, Nr. 50-2434

3.

2003 m. sausio 21 d. nutarimas Nr. 74 „Dėl Tabako gaminių gamintojų ir (ar) importuotojų ataskaitų apie tabako gaminių, skirtų parduoti Lietuvos Respublikoje, sudedamąsias dalis pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Žin., 2003, Nr. 9-297;

2009, Nr. 136-5939;

 

4.

2004 m. gegužės 14 d. nutarimas Nr. 589 „Dėl Nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimo ir leidimų pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, leidimų pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimo taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2004, Nr. 82-2946;

2011, Nr. 39-1872

5.

2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2004, Nr. 84-3050;

2008, Nr. 150-6090

6.

2005 m. sausio 26 d. nutarimas Nr. 94 „Dėl Tabako auginimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2005, Nr. 14-428;

2012, Nr. 146-7542

7.

2006 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 221 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2006, Nr. 29-985;

2011, Nr. 105-4926

8.

2012 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“

Žin., 2012, Nr. 142-7321

 

1.4. NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO TEISĖS AKTAI

 

Eil.Nr

Teisės akto pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

2011 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. T1-57 „Dėl Administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo taisyklių, administracinio teisės pažeidimo protokolo ir Nutarimo dėl administracinio teisės pažeidimo formų patvirtinimo“

Žin., 2011, Nr. 58-2810

 

 

2.

2013 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. T1-25 „Dėl Ūkio subjektų veiklos, susijusios su alkoholiu ir tabaku, patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2013, Nr. 9-403

 

3.

2013 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. T1-26 „Dėl Ūkio subjektų veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2013, Nr. 9-404

 

 

2.       TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS REIKALAVIMUS NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKŲ (PREKURSORIŲ) SRITYJE

 

2.1.  EUROPOS SĄJUNGOS REGLAMENTAI

 

Eil.Nr.

Reglamento pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

2006 gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB

OL 2006 L 396, p. 1

2.

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH reglamentą)

OL 2008 L 353, p. 1

 

2.2.  LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

 

Eil.Nr.

Įstatymo, nutarimo pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas

Žin., 2000, Nr. 36-987;

2008, Nr. 76-3000

2.

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas

Žin., 1999, Nr. 55–1764;

2008, Nr. 65-2455

 

2.3.  LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS TEISĖS AKTAI

 

Eil.Nr.

Teisės akto pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

2006 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 221 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2006, Nr. 29-985;

2011, Nr. 105-4926

 

2.4. KITŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

 

Eil.Nr.

Teisės akto pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 532/742 „Dėl pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“

Žin., 2001, Nr. 16-509;

2002, Nr. 81-3501

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. D1-360 „Dėl cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“

Žin., 2008, Nr. 77-3049; 2009, Nr. 17-672

3.

Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. 5-V-180 „Dėl Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtinimo“

Žin. 2011, Nr. 30-1427

 

2.5. NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO TEISĖS AKTAI

 

1.

 

2011 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. T1-358 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) laikymo ir saugojimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

Žin., 2011, Nr. 162-7726

2.

2013 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. T1-126 „Dėl Subjekto deklaracijos dėl atitikties pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) saugojimo ir laikymo reikalavimams formų patvirtinimo“

Žin., 2013, Nr. 43-2170

 

 

3. TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS REIKALAVIMUS ALKOHOLIO IR TABAKO SRITYJE

 

3.1. LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

 

Eil.Nr.

Įstatymo, nutarimo pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas

Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2010, Nr. 45-2174

2.

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas

Žin., 1995, Nr. 44–1073;

2004, Nr. 47-1548

3.

Lietuvos Respublikos maisto įstatymas

Žin., 2000, Nr. 32-893

4.

Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas

Žin., 1996, Nr. 11-281;

2003, Nr. 117-5317

 

3.2. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS TEISĖS AKTAI

 

Eil.Nr.

Teisės akto pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

1998 m. birželio 2 d. nutarimas Nr. 660 ,,Dėl alkoholio produktų apskaitos taisyklių patvirtinimo“

Žin., 1998, Nr. 52-1433; 2004, Nr. 38-1226

2.

1998 m. spalio 2 d. nutarimas Nr. 1180 „Dėl Tabako gaminių gamybos licencijavimo“

Žin., 1998, Nr. 88-2439; 2012, Nr. 123-6194

3.

2001 m. sausio 22 d. nutarimas Nr. 67 „Dėl Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2001, Nr. 8-230;

2011, Nr. 50-2434

4.

2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Žin., 2002, Nr. 82-3522;

2005, Nr. 97-3654

5.

2003 m. sausio 21 d. nutarimas Nr. 74 „Dėl Tabako gaminių gamintojų ir (ar) importuotojų ataskaitų apie tabako gaminių, skirtų parduoti Lietuvos Respublikoje, sudedamąsias dalis pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Žin., 2003, Nr. 9-297;

2009, Nr. 136-5939;

 

6.

2004 m. balandžio 9 d. nutarimas Nr. 408 „Dėl Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais–banderolėmis taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2004, Nr. 56-1942

7.

2004 m. gegužės 14 d. nutarimas Nr. 589 „Dėl Nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimo ir leidimų pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, leidimų pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimo taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2004, Nr. 82-2946; 2011, Nr. 39-1872

8.

2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2004, Nr. 84-3050; 2008, Nr. 150-6090

9.

2005 m. sausio 26 d. nutarimas Nr. 94 „Dėl Tabako auginimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2005, Nr. 14-428;

2012, Nr. 146-7542

10.

2012 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“

Žin., 2012, Nr. 142-7321

 

3.3. KITŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

 

Eil.Nr.

Teisės akto pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. 663 „Dėl įspėjamojo ir informacinio užrašų prekybos tabako gaminiais vietose“

Žin., 1998, Nr. 104-2884

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. 545 „Dėl įspėjamojo teksto apie alkoholio žalą sveikatai ant išorinių reklamos priemonių“

Žin., 1997, Nr. 95-2403

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 677 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 ,,Maisto produktų ženklinimas“ tvirtinimo“

Žin., 2003, Nr. 13-530

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 1997 m. spalio 21 d. įsakymas Nr. 610 ,,Dėl etilo alkoholio priėmimo, saugojimo, išdavimo, gabenimo ir apskaitos“

Žin., 1997, Nr. 105-2662

5.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 170 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių“

Žin., 2002, Nr. 50-1927; 2004, Nr. 76-2630

6.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. 4-195 „Dėl Įspėjamųjų užrašų apie tabako gaminių kenksmingą poveikį sveikatai, tabako gaminių partijos ir kenksmingų medžiagų kiekio nuorodų pateikimo, ženklinant Lietuvos Respublikoje parduodamus tabako gaminius, taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2003, Nr. 51-2301

7.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. 4-175 „Dėl Alkoholinių gėrimų realizavimo įmonių, Europos juridinių asmenų ir jų filialų, užsienio juridinių asmenų atstovybių Lietuvos Respublikoje reprezentacinėms reikmėms taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2004, Nr. 79-2802;

2012, Nr. 108-5479

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. 329 „Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo“

Žin., 2002, Nr. 87-3764; 2012, Nr. 132-6716

9.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 487 ,,Dėl Alaus apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“

Žin., 2002, Nr. 127-5761; 2012, Nr. 103-5255;

Nr. 137-7029

10.

Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 1R-56 „Dėl Tabako gaminių kokybę liudijančių dokumentų įforminimo reikalavimų, patvirtintų Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos viršininko 2002 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 81, pakeitimo ir Naujų tabako gaminių atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2004, Nr. 75-2626;

Inf. pran., 2012, Nr. 73-648

11.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. B1-96 „Dėl Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių, taikomų parduodant, laikant ir gabenant alkoholio produktus, ir alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“

Žin., 2008, Nr. 18-666

 

3.4.  NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO TEISĖS AKTAI

 

1.

 

2011 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. T1-87 „Dėl Informacijos apie numatomą etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų įvežimą iš bet kurios valstybės ar teritorijos į Lietuvos Respublikoje organizuojamas parodas ir reprezentacinius renginius teikimo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2011, Nr. 60-2872

Už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje skelbiamos informacijos teikimą skyriuje „Teisės aktų pažeidimai“ atsakinga Tabako ir alkoholio kontrolės skyriaus vedėja Eglė Latauskienė tel.  8 7066 80 66,    Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.   

Renginių kalendorius
Rugsėjis  2020
P A T K P Š S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30      
Pasinaudoję 'Renginių kalendoriumi' galite registruotis į renginius
NAUJIENOS

NTAKD Naujienlaiškis, Nr. 12 2015 gruodžio mėn.

archyvas >>

 

Sieki euforijos - rinkis teisingai

 

Virš įtakos

Nepralošk savo gyvenimo

Vaikai seka tėvų pavyzdžiu

 

APKLAUSA

Ar pasitikite Departamento kibernetinėje erdvėje teikiamomis paslaugomis?

Taip - 55.5%
Ne - 44.5%
NUORODOS