PAGALBOS TELEFONAI

NAUJIENLAIŠKIS

Informuojame, kad paraiškas alkoholio produktų ir tabako gaminių didmeninės prekybos ir gamybos licencijoms bei leidimams pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį įsigyti, galite teikti elektroniniu būdu, Elektroninių valdžios vartų portalepaslaugos.lt

 

  • Reikia licencijos ?
  • Nerūkai - sutaupai
  • Apklausos apie dep veiklą
  • Mitai - narkotikai
  • mitai - alko
  • tabakas
Previous Next

 

Departamento nuostatai

Neįgaliesiems

Patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2011 m. vasario 23
d. nutarimu Nr. 244

 NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) yra Vyriausybės įstaiga. Departamentas dalyvauja formuojant valstybės politiką narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos srityse, pagal kompetenciją organizuoja jos įgyvendinimą ir ją įgyvendina, vykdo veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), kontrolę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1225, 2012-10-03, Žin., 2012, Nr. 118-5956 (2012-10-11)

2. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975), Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099), Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymu (Žin., 1997, Nr. 2-16), Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu (Žin., 1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548), Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymu (Žin., 1996, Nr. 11-281; 2003, Nr. 117-5317), Lietuvos Respublikos narkologinės priežiūros įstatymu (Žin., 1997, Nr. 30-711), Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymu (Žin., 1998, Nr. 8-161), Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymu (Žin., 1999, Nr. 55-1764; 2008, Nr. 65-2455), Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 36-987; 2008, Nr. 76-3000), Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu (Žin., 1985, Nr. 1-1), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, kitais teisės aktais, taip pat šiais nuostatais.

3. Departamentas yra iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų išlaikoma biudžetinė įstaiga, kuriai lėšos skiriamos ir administruojamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47) nustatyta tvarka. Departamentui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

4. Departamentas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Sprendimą dėl Departamento buveinės pakeitimo priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

5. Departamento savininkė yra valstybė. Departamento savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, kuri koordinuoja ir kontroliuoja Departamento veiklą, tvirtina ir keičia Departamento nuostatus, sprendžia kitus šiuose nuostatuose ir kituose teisės aktuose Departamento savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetencijai priskirtus klausimus.

6. Departamento vieši pranešimai skelbiami Departamento interneto svetainėje ir kitose visuomenės informavimo priemonėse, o teisės aktų nustatytais atvejais – ir kituose oficialiuose teisės aktų skelbimo šaltiniuose.

7. Departamento nuostatai keičiami Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

II. DEPARTAMENTO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

8. Departamento veiklos tikslai:

8.1. dalyvauti formuojant valstybės politiką narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos srityse;

8.2. pagal kompetenciją organizuoti valstybės politikos narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos srityse įgyvendinimą ir ją įgyvendinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1225, 2012-10-03, Žin., 2012, Nr. 118-5956 (2012-10-11)

 

9. Departamentas, siekdamas įgyvendinti šių nuostatų 8.1 punkte nustatytą veiklos tikslą, atlieka šias funkcijas:

9.1. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl teisės aktų narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos srityse projektų rengimo;

9.2. rengia valstybines alkoholio, tabako, narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programas, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

9.3. derina teisės aktų narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos srityse projektus;

9.4. atlieka tikslines analizes, apibendrinant pasiūlymų dėl sprendimų narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos srityse projektų rengimo realizavimo rezultatus;

9.5. analizuoja narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos būklę šalyje, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei išvadas ir pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;

9.6. pataria savivaldybių vykdomosioms institucijoms, kaip rengti ir įgyvendinti savivaldybių narkotikų, tabako ir (ar) alkoholio kontrolės programas;

9.7. pagal kompetenciją rengia ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, taip pat dalyvauja, kai Lietuvos Respublikos pozicijas rengia kitos valstybės institucijos ir įstaigos;

9.8. pagal kompetenciją užtikrina atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, tarptautinėse organizacijose;

9.9. dalyvauja Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro valdymo tarybos veikloje, atlieka Europos narkotikų ir narkomanijos informacinio tinklo (Reitox) nacionalinio centro funkcijas;

9.10. rengia tarptautinių sutarčių projektus, užtikrina tarptautinių sutarčių vykdymą Departamento koordinuojamose srityse.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1225, 2012-10-03, Žin., 2012, Nr. 118-5956 (2012-10-11)

 

10. Departamentas, siekdamas įgyvendinti šių nuostatų 8.2 punkte nustatytą veiklos tikslą, atlieka šias funkcijas:

10.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda ir panaikina tabako gaminių ir alkoholio produktų gamybos, didmeninės prekybos licencijas, licencijas verstis tabako auginimu, leidimus bei pažymėjimus ir atlieka kitus susijusius veiksmus;

10.2. išduoda vietos, kurioje vykdoma veikla, susijusi su antros ir (ar) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), registravimo pažymėjimus;

10.3. išduoda narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) importo, eksporto leidimus;

10.4. vykdo veiklos, susijusios su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimą;

10.5. atlieka dokumentų, pateiktų licencijoms, leidimams ir pažymėjimams gauti, ekspertizę;

10.6. koordinuoja licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais išdavimo savivaldybėse veiksmus ir atlieka jų stebėseną;

10.7. analizuoja narkotinių ir psichotropinių medžiagų paklausos ir pasiūlos mažinimo, šių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės priemonių įgyvendinimą ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka siūlo jų tobulinimo kryptis;

10.8. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka institucijų, vykdančių narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), tabako ir alkoholio valstybinę kontrolę, veiksmų priežiūros ir koordinavimo funkcijas;

10.9. koordinuoja ataskaitų, kaip Lietuvos Respublika vykdo tarptautinius įsipareigojimus narkotinių ir psichotropinių medžiagų paklausos ir pasiūlos mažinimo, šių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės srityse, rengimą, rengia ir teikia šias ataskaitas Europos Sąjungos institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms;

10.10. įgyvendina tarptautinius projektus, susijusius su narkotikų kontrolės ir vartojimo prevencijos sritimis: organizuoja ir vykdo informacines kampanijas ir tarptautines konferencijas, rengia informacinę, analitinę ir metodinę medžiagą, organizuoja kvalifikacijos tobulinimo kursus;

10.11. įgyvendina tabako, alkoholio, neteisėtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvartos ir vartojimo mažinimo priemones;

10.12. organizuoja mokslinius ir kitus tyrimus narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos srityse;

10.13. rengia metodines rekomendacijas, susijusias su tabako, alkoholio, neteisėtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvartos ir vartojimo mažinimu;

10.14. atlikdama planinius ir neplaninius patikrinimus, kontroliuoja, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys laikosi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo, Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų tabako ir alkoholio kontrolės klausimais;

10.15. kontroliuoja (vykdo priežiūrą), kaip juridiniai ir fiziniai asmenys laikosi nustatytosios tabako gaminių, alkoholio produktų gamybos, prekybos, licencijavimo tvarkos;

10.16. kontroliuoja (vykdo priežiūrą), kaip juridiniai ir fiziniai asmenys laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, susijusių su alkoholio ir tabako reklamos draudimu ir ribojimu;

10.17. kontroliuoja (vykdo priežiūrą), kaip juridiniai ir fiziniai asmenys laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, susijusių su alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių pardavimo ribojimu;

10.18. savo kompetencijos klausimais konsultuoja ūkio subjektus, kurių veiklos priežiūra ar kontrolė yra priskirta Departamento kompetencijai, teikia metodinę pagalbą dėl tinkamo teisės aktuose nustatytų reikalavimų laikymosi;

10.19. pagal kompetenciją nagrinėja juridinių, fizinių asmenų ir fizinių asmenų grupių pateiktus pranešimus, prašymus ir skundus;

10.20. vykdo teisėtos veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), kontrolę (priežiūrą);

10.21. tvirtina pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijas;

10.22. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako ir alkoholio vartojimu, stebėseną ir teikia su šia veikla susijusius duomenis (informaciją) suinteresuotiems asmenims;

10.23. organizuoja ir vykdo naujų psichoaktyvių medžiagų stebėseną pagal Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus;

10.24. organizuoja naujų psichoaktyvių medžiagų rizikos vertinimą ir teikia Sveikatos apsaugos ministerijai pasiūlymus dėl kontrolės priemonių taikymo;

10.25. informuoja visuomenę apie savo veiklą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1225, 2012-10-03, Žin., 2012, Nr. 118-5956 (2012-10-11)

 

11. Departamentas, gavęs valstybės institucijų prašymus, teikia joms informaciją ir duomenis savo kompetencijos klausimais, taip pat atlieka ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų nustatytas funkcijas.

 

III. DEPARTAMENTO TEISĖS

 

12. Departamentas, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:

12.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją, dokumentus bei duomenis Departamento kompetencijai priskirtais klausimais, taip pat dokumentus, būtinus kontrolės funkcijoms atlikti ir teisės aktų pažeidimams tirti;

12.2. kviesti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asociacijų atstovus nagrinėti sprendžiamų problemų, sudaryti komisijas ir (ar) darbo grupes teisės aktų (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų) projektams rengti ir kitiems svarbiems klausimams nagrinėti;

12.3. bendradarbiauti ir pagal kompetenciją sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniais asmenimis;

12.4. lankytis visose įmonėse, gaminančiose, perdirbančiose, įvežančiose, importuojančiose, eksportuojančiose, sandėliuojančiose, transportuojančiose alkoholio produktus ar (ir) tabaką bei jo gaminius, taip pat prekiaujančiose jais;

12.5. nustačius pažeidimus, įpareigoti įmones nutraukti veiklą, pažeidžiančią įstatymus ir kitus teisės aktus tabako ir alkoholio kontrolės klausimais;

12.6. siūlyti savivaldybių vykdomosioms institucijoms nustatytąja tvarka panaikinti jų įmonėms išduotų licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir (ar) tabako gaminiais galiojimą;

12.7. organizuoti pagal kompetenciją konferencijas, seminarus ir kitus renginius;

12.8. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) nustatyta tvarka;

12.9. dalyvauti kitų valstybės institucijų ir įstaigų komisijų ir (ar) darbo grupių veikloje.

13. Departamentas gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių.

 

IV. DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

14. Departamento veikla organizuojama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka parengtus strateginį ir metinį veiklos planus. Departamento strateginį veiklos planą tvirtina socialinės apsaugos ir darbo ministras, sveikatos apsaugos ministras, švietimo ir mokslo ministras ir vidaus reikalų ministras bendru įsakymu, o metinį veiklos planą – Departamento direktorius, suderinęs su socialinės apsaugos ir darbo ministru, sveikatos apsaugos ministru, švietimo ir mokslo ministru ir vidaus reikalų ministru. Departamento strateginio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka sveikatos apsaugos ministras ir Departamento direktorius, o metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę – Departamento direktorius.

15. Departamento veikla reglamentuojama šiais nuostatais, Departamento direktoriaus tvirtinamais Departamento darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, administracijos padalinių nuostatais, Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymais.

16. Departamentui vadovauja direktorius – valstybės pareigūnas, kurį sveikatos apsaugos ministro teikimu ketveriems metams priima į pareigas ir atleidžia iš jų Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Departamento direktorius gali būti skiriamas eiti šias pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Departamento direktorius yra atsakingas ir atskaitingas Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir sveikatos apsaugos ministrui.

17. Departamento direktorius:

17.1. priima įsakymus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

17.2. vadovauja Departamentui, sprendžia jo kompetencijai priskirtus klausimus, asmeniškai atsako už tai, kad būtų įgyvendinami Departamento veiklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

17.3. pagal kompetenciją užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, sprendimų, rezoliucijų, Ministro Pirmininko potvarkių ir kitų teisės aktų įgyvendinimą;

17.4. suderinęs su socialinės apsaugos ir darbo ministru, sveikatos apsaugos ministru, švietimo ir mokslo ministru ir vidaus reikalų ministru, tvirtina Departamento metinį veiklos planą;

17.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsiskaito už Departamento veiklą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar sveikatos apsaugos ministro reikalavimu – už savo veiklą;

17.6. teisės aktų nustatyta tvarka pasirašo (tvirtina) sutartis (susitarimus), sudaromas (sudaromus) pagal Departamento kompetenciją, organizuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

17.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu tvirtina Departamento administracijos struktūrą;

17.8. tvirtina administracijos padalinių nuostatus, Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Departamentui patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus, taip pat kitus vidaus administravimo teisės aktus;

17.9. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, priima į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento valstybės tarnautojus, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su Departamento darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis, komandiruoja juos atlikti tarnybinių užduočių, skatina juos ir skiria jiems tarnybines arba drausmines nuobaudas ir pašalpas, tvirtina jų pareigybių aprašymus, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas;

17.10. saugo Departamento antspaudą ir atsako už jo naudojimą;

17.11. valdo Departamentui skirtus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimus ir vykdo su tuo susijusias finansines operacijas, pasirašo įgaliojimus ir kitus dokumentus;

17.12. užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

17.13. atsako už buhalterinės apskaitos organizavimą, ataskaitų rinkinių pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo (Žin., 2007, Nr. 77-3046) ir kitų teisės aktų reikalavimus rengimą bei pateikimą nustatytu laiku;

17.14. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Departamentui valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose;

17.15. užtikrina, kad Departamento veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų;

17.16. vykdo kitus Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų jam suteiktus įgaliojimus ir naudojasi kitomis jam suteiktomis teisėmis.

18. Departamento direktorius gali turėti pavaduotojus; vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, juos priima į pareigas ir atleidžia iš jų. Departamento direktoriaus pavaduotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Departamento direktoriui.

19. Jeigu Departamento direktoriaus laikinai nėra, jo funkcijas atlieka vienas iš direktoriaus įgaliotų jo pavaduotojų.

20. Departamento direktoriaus pavaduotojas:

20.1. Departamento direktoriaus jam nustatytose administravimo srityse atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų įgyvendinimo organizavimą ir koordinavimą;

20.2. padeda Departamento direktoriui nustatyti ir įgyvendinti Departamento strateginius tikslus;

20.3. pagal Departamento direktoriaus nustatytas administravimo sritis koordinuoja ir kontroliuoja Departamento administracijos padalinių veiklą;

20.4. atlieka kitas Departamento direktoriaus pavestas ir teisės aktuose nustatytas funkcijas.

21. Departamente sudaroma kolegija. Šios kolegijos sudarymo tvarką ir kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

 

V. DEPARTAMENTO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

22. Departamento finansų kontrolę atlieka Departamento direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

23. Departamento valstybinį (finansinį (teisėtumo) ir veiklos) auditą teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

24. Departamento vidaus auditą teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Sveikatos apsaugos ministerijos Vidaus audito skyrius.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Departamentas reorganizuojamas, pertvarkomas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

––––––––––––––––––––

 

Renginių kalendorius
Sausis  2021
P A T K P Š S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
           
Pasinaudoję 'Renginių kalendoriumi' galite registruotis į renginius
NAUJIENOS

NTAKD Naujienlaiškis, Nr. 12 2015 gruodžio mėn.

archyvas >>

 

Sieki euforijos - rinkis teisingai

 

Virš įtakos

Nepralošk savo gyvenimo

Vaikai seka tėvų pavyzdžiu

 

APKLAUSA

Ar pasitikite Departamento kibernetinėje erdvėje teikiamomis paslaugomis?

Taip - 55.5%
Ne - 44.5%
NUORODOS